sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

Leden

l.

Nový rok

Obřezání Páně

sv. Fulgenc

(467-533) - biskup v severní Africe, autor řady církevních spisů, zván druhý Augustin

sv. Odilo

(† 1049) - opat kláštera v Clugny, zavedl svátek Památky duší v očistci (Dušičky)

2.

sv. Makarius Alexandrijský, zv. Mladší

(† 394 nebo 395) - poustevnik, patron cukrářů sv. Isidor Nitrijský (4. stol.) - biskup v Egyptě

sv. Isidor Saragosský

(4. stol.) - biskup ve Španělsku umučený ariány

3.

sv. Daniel

(1. stol.) - mučedmk v italské Padově

sv. (či bl.) Jenovefa Brabantská

(8. stol.) pro křivé obvinění vyhnána manželem sv. Jenovefa Pařížská (kol 421-512) ochránkyně Paříže

4.

sv. Řehoř Langresský

(† 541) - francouzský biskup, z jeho rodu pocházel sv. Řehoř Tourský

sv. Titus

(1. stol .) - průvodce apoštola sv. Pavla, později biskup na Krétě

5.

sv. Simeon Stylita

(kol 390-459) poustevník v Sýrii, na znamení pokání žil 37 let na vrcholu sloupu, aniž sestoupil na zem

sv. Telesfor

(† kol 138) - papež, umučen, patron řádu karmelitánů

6.

sv. Tři králové (Kašpar, Melichar, Baltazar)

sv. Abo

(† 787) - bagdadský voňavkář zabitý mohamedány

7.

sv. Anastasius

(† 900 či 977) - biskup sennský, po ustanovení do úřadu již nepožil masitého pokrmu

sv. Lucian

(† 313) - syrský kněz a mučedník

sv. Valentin

(† kol 470) - hlásal víru v bavorském Pasově a později na území dnešního Švýcarska (apoštol Rhaetie)

8.

sv.

(7. stol.) - biskup v bavorském Řeznu

sv. Severin biskup

(† kol 530) - žil v Itálii poblíž dnešního města San Severa, pojmenovaného podle něj

sv. Severin věrozvěst

(† 482) - hlasatel víry a poustevník v římské provincii Norikum (dnes Rakousko)

9.

sv. Julian a Basilissa

(† mezi 305 a 312) křest'anští manželé žijící spolu v panenské čistotě, po smrti ženy sv. Julian st'at mečem

sv. Marciana

(3.-4. stol.) - křest'anská panna v mauretánské Caesarei, pokácela pohanské modly, za to předhozena divokým zvířatům

10.

sv. Agathon

(† 681 nebo 682) - papež, potvrdil rozhodnutí koncilu zavrhující bludy monotheletů

sv. Marcian

(† 472 nebo 489) - cařihradský kněz, dobročinností odvrátil mnohé dívky od prostituce

sv. Vilém Bourgesský

(† 1209) - převor kláštera v Citeaux a arcibiskup bourgesský, od vstupu do kláštera nepožil masitého pokrmu

11.

sv. Hygin

(† kol 150) - papež, rozdělil Řím na farní okresy, umučen

sv. Paulin

(† 802) - akvilejský biskup, misionář u Korutanců a Avarů

sv. Taso

(† 729) - opat kláštera u Neapole, nikdy neležel na loži, nestříhal si vlasy, ani si nemyl tváře na znamení pokory

12.

sv. Arkadius

(† 312) - mauretánský měšt'an, umučen, protože odmítl obětovat pohanským bohům (usekali mu prsty na rukou i nohou)

sv. Menrád

(797-861 nebo 863) - poustevník poblíž švýcarského Curychu, na místě jeho poustevny později vybudován klášter Maria Einsiedeln

13.

sv. Leontius

(† 337) - biskup v kappadocké Caesarei, odpůrce ariánů

bl. Veronika z Binaska

(1445-1497) - italská řeholnice žijící nesmírně odříkavě

14.

bl. Engelmar

(† 1100) - poustevník u bavorského Pasova, zavražděn společníkem, který mu záviděl milost Boží

sv. Felix Nolský

(† 256 či 266) - biskup v italské Nole, pro víru mučen a dlouho žalářován, zázrakem vysvobozen, zemřel ve vysokém věku přirozenou smrtí

sv. Hillar

(† 368 či 369) - poitierský biskup, autor spisů o víře a výkladů Písma, patron malých a slabých dětí a provazníků

sv. Petr Urseol

(† 978) - benátský dóže, později poustevník v Akvitanii

15.

sv. Alexander

(† 430) - cařihradský opat, zakladatel "akoemetů"; tj. nespících, sdružení mnichů, kteří se ve dne i v noci střídali v nepřerušeném zpěvu a modlitbě

sv. Isidor mnich

(† kol 400) - správce chudobince poutnického domu v Alexandrii

sv. Makarius Egyptský, z.v. Starší

(4. stol.) poustevník v poušti, kde se živii pletením košů, vykonal četné dobročinně skutky, aby se vyhnul návštěvnikům, vykopal si podzemní chodbu, v níž se modlil

sv. Pavel Thébský

(kol 230-kol 342) egyptský poustevník žijící v úplném osamění v jeskyni desítky let

16.

sv. Marcel

(† 304) - papež, usmrcen snad císařem Maximianem proto, že je,j káral

17.

sv. Antonín Veliký

(kol 250 kol 356) - egyptský poustevník, tvůrce mnišského života, též patron kartáčníků, cukrářů a řezníků

sv. Mesrop

(† 441) - královský úředník v Arménii. vstoupil do kláštera, vytvořil arménské písmo a přeložil do arménštiny Písmo svaté

18.

sv. Deikolus

(† 625) -- z Irska přišel do Francie, modlit se chodil do chrámu v Lure horlivě i v noci, kněz ho falešně nařkl a majitel pozemku, na němž kostel stál, dal světce vykleštit. Později dostal sv. Deikola onen puzemek od vdovy a vybudoval zde klášter

bl. Flacius

(1190-1272) - italský zlatník, založil "družinu Dúcha Svatého" k ošetřování chudých, nemocných a vězňů

bl. Markéta Uherská

(† 1271) - učinila slib panenství, odmítla ruku polského knížete, žila v klášteře

sv. Priska či Priscilla

(† 50, podle jiných 270) - ve 13 letech se vyznala z křest'anství, proto umučena. Uctívána jako první mučednice západního křest'anství

sv. Ulfrid

(† před 1024) - z Anglie odešel hlásat víru do Švédska, kde rozbil sochu boha Thorstana, proto pohany usmrcen

19.

sv. Arsenius

(† 800) - biskup na ostrově Korfu, žil v jeskyni (zv. krypta sv. Arsenia)

sv. Eufrasie

(3.-4. stol.) - nikomedijská panna, již chtěl zneuctít pohan; namluvila mu, že mu dá mast, která chrání před každým zraněním, pokud ji ušetří; když souhlasil, natřela si hrdlo voskem rozpuštěným v oleji a vyzvala pohana, aby mečem ozkoušel účinnost jejího kouzla; pohan tal a ona klesla mrtva, ochránila tak své panenství

sv. Jindřich

(† 1150) - biskup uppsalský, "apoštol Finska"

sv. Kanut, Knut

(† 1086) - dánský král, prosazoval víru mezi vikingy, za povstání vedeného bratrem Olafem probodnut kopím během modlitby v kostele

20.

sv. Fabian

(† 250) - papež, v Římě ustanovil 7 jáhnů, kteří pečovali o chudé, nemocné, vdovy a sirotky; nařídil svétit na Zelený čtvrtek oleje; sťat při pronásledování křesfanů

sv. Šebestian

(† 288) - vstoupil do římského vojska, prozrazen jako křesťan, přivázán ke sloupu, vojáci do něj stříleli z luků až omdlcl, všichni mysleli, že je rnrtev, ale vdova Irena ho vzala domů a vyléčila; znovu předstoupil před císaře Diokleciána a vyzval ho, aby přestal pronásledovat křesťany; císař ho nechal ubít sochory; je ochráncem proti moru a patronem válečných invalidů

21.

sv. Anežka Římská

(† 304) - patronka panenství a dětí; bohatá Římanka učinila slib panenství, násilím odvlečena do nevěstince, kde zázrakem ochráněna zneuctění; kat jí sťal hlavu mečem

sv. Fruktuosus

(† 259) - biskup v Tarragoně, pro víru upálen, ctěn ve Španělsku

22.

sv. Klement Ancyrsky

(3. stol.) - biskup umučený za císaře Diokleciána; Řekové ho nazývají Megalomartyr (velemučedník)

sv. Vincenc z Aragonie

(† 304) - jáhen, vězněn, odmítl se vzdát víry, umučen

sv. Vincenc Galský

(† 380) - biskup v městě Digne

sv. Vincenc a sv. Oroncius z Nizzy

(† 303) bratři hlásající víru ve Španělsku, umučeni v Gironě

23.

Zasnoubení Panny Marie s Josefem

sv. Jan Almužník

(552-616) - alexandrijský patriarcha konající četné milosrdné skutky

sv. Raimund de Pennaforte

(1175-1275) španělský šlechtic, dominikán, autor řady církevních spisů

24.

sv. Artemius

(† 396) - na cestě do Španělska těsně před svatbou onemocněl, po uzdravení se vzdal světského života, později biskupem

sv. Macedonius

(† 420) - syrský poustevník, žil v jámách, které si kopal, místo chleba jedl ječmen rozmočený ve vodě

sv. Timotheus, Bohuslav

(† kol 97) - průvodce apoštola sv. Pavla, efezský biskup, ukamenován

25.

Obrácení apoštola sv. Pavla

sv. Ananiáš

(† 40) - jeden z učedníků Krista, uzdravil Šavla a pokřtil ho, rozšlehán býkovci a ukamenován

sv. Juventin a Maxim

(† 363) - setníci stráže císaře Juliána, st'ati pro víru mečem

26.

sv. David Obnovitel

(† 1126) - iberský král válčící se Saracény, později vstoupil do kláštera

sv. Paula Římská

(347-404) - vdova, vykonala pout' do 3eruzaléma, v egyptské poušti založila 4 kláštery

sv. Polykarp

(† 167) - přítel apoštola sv. Jana, biskup ve Smyrně; měl být upálen, ale plameny mu neuškodily, proto ho kat probodl dýkou

27.

sv. Jan Zlatoústý

(† 407) - patron katolických kazatelů, učitel východní církve; vynikající kazatel v syrské Antiochii,záhy cařihradský patriarcha, otevřeně kritizoval nepravosti císařského dvora

sv. Vitalian

(† 682) - papež, do římských kostelů zavedl varhany

28.

sv. Cyril Alexandrijský

(† 444) - zpočátku odpůrce sv. Jana Zlatoústého, alexandrijský patriarcha, autor církevních spisů 2.

sv. Efrém

(† 1097) - kyjevský metropolita, přinesl pravidla mnišského života z Cařihradu, usiloval o spojení ruské církve s římskou papežskou stolicí

sv. Jakub

(6. stol.) - poustevník na hoře Karmelu, dopustil se mnoha hříchů pro něž činil 10 let pokání '

sv. Julian

(† 1208) - biskup v kastilském Kuenzu, své jmění i peníze za koše, které pletl, věnoval na vykoupení vězňů od Saracénů

sv. Karel Veliký

(† 814) - první císař obnovené středověké říše římské, patron císařů

29.

sv. František Saleský

(1567-1622) ženevský biskup, spoluzakladatel řádu Navštívení Panny Marie (salesiánky), vychovávajícího dívky a pečujícího o chudé a nemocné, autor duchovních spisů, patron spisovatelů a tiskařů

sv. Maxim

(4. stol.) - římský velitel popravený pro víru i s manželkou a dětmi

sv. Sarbelius

(2. stol.) - pohanský velekněz v mezopotámské Edesse, protože přijal křestanství, krutě umučen (rozřezán pilou)

30.

ct. Maria Ward

(† 1645) - neprávem pokládána za zakladatelku společenství "anglických slečen"; založila dobročinný ústav v Mnichově

sv. Martina

(† 230) - římská panna, jáhenka, sťata pro víru mečem

31.

sv. Petr Nolaskus

(1189-1256) ve Španělsku založil roku 1223 v ní "Řád Matky Boží na vykupování zajatců" ze saracénského zajetí


Únor

1.

sv. Brigita

(† 523) - zakladatelka zvláštního řádu panen podle řehole sv. Augustina, patronka Irska

sv. Ignác Antiochijský

(† 107) - učedník apoštola sv. Jana, autor listu do Smyrny, v němž církev poprvé nazývá katolickou, rozsápán v římském cirku Ivy

2.

sv. Hadeloga

(8. stol.) - dcera franckého krále, zakladatelka kláštera ve Wurzburku, nazývána matkou chudých

Očišťování Panny Marie čili Hromnice

3.

sv. Blažej

(† 316) - patron při krčních nemocech, větrů a s tím spojených řemesel - větrného mlynářství, hry na dechové nástroje

sv. Herigard

(9. stol.) - na své náklady vystavěl údajně prvý křesťanský kostel ve Švédsku

4.

sv. Ansgar - Oskar

(801-865) - biskup v Hamburku a později Brémách, misionář v Dánsku a u pobaltských Slovanů, přezdívají mu „apoštol severu"

sv. Veronika - Berenika

(1. stol.) - doprovázela na poslední cestě Krista nesoucího kříž, podala mu roušku k otření obličeje

5.

sv. Agatha - Háta

(† 251) - sicilská křesťanka umučená pro víru, patronka proti moru, hladu a ohni, ochránkyně sklářů

6.

sv. Dorota

(4. stol.) - umučena, v Malé Asii, patronka květinářů a zahradníků

sv. Lukáš mladší, zv. Divotvorce

(† 945) poustevník poblíž Korintu, vynikal dobročinností

7.

sv. Josef de Leonissa

(1556-1612) - misionář v Cařihradu, mohamedáni ho nechali tři dny viset na šibenici, ale zázrakem vyvázl

sv. Richard

(† kol 720) - snad wessexský král, zemřel na pouti do Říma

sv. Romuald

(907-1027) - v toskánských lesích vybudoval poustevnickou osadu, v níž vznikl přísný kamaldolský řád (členové zachovávali úplné mlčení)

8.

sv. Jan z Mathy

(1160-1213) - založil Řád Nejsvětější Trojice na vykupování křesťanských zajatců (řád trinitářů)

sv. Mengold

(† 892) - belgický hrabě zavražděný protivníky, je patronem mlynářů a pekařů

bl. Mlada - Milada

(† 994) - dcera českého knížete Boleslava L, prvá abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě

9.

sv. Apollonia

(† 250) - alexandrijská křesťanka, která se sama vrhla do plamenů, aby se nemusela zříci víry; patronka zubních lékařů

sv. Marian

(† 1088) - skotský mnich, usadil se poblíž Řezna a opisoval náboženské knihy

sv. Modest

(† kol 790) - původem z Anglie, hlásal víru v rakouských zemích

10.

sv. Scholastika

(480-543) - založila známý klášter v Monte Kassinu, nad nimž bděl sám sv. Benedikt

sv. Vilém Veliký

(† 1057) – poustevník v Toskánsku, jeho žáci se nazývali vilemíni, řád zanikl v 18. století

11.

sv. Servité

(13. stol.) - mladíci z italské Florencie, kteří se vzdali světského života, založili řád Služebníků Panny Marie čili servitů

sv. Eufrosina

(† kol 470) - uprchla před sňatkem, protože se bála, že ji rodiče budou hledat v klášterech panen, vstoupila v přestrojení do mužského, kde žila až do smrti jako bratr Smaragdus

12.

sv. Benedikt Aniánský

(† 821) - člen družiny císaře Karla Velikého, později vstoupil do kláštera, měl dohled nad všemi kláštery římské říše, sepsal pravidla řeholního života

sv. Eulalie

(† 303) - jako třináctiletá dívka utekla rodičům do Barcelony, předstoupila před vladaře Decia, vyznala se z křesťanství a byla proto krutě umučena

13.

sv. Kateřina de Ricci

(1522-1589) - převorka dominikánského kláštera v Toskánsku, na rukách i nohách se jí objevila stigmata

sv. Martinian

(4. stol.) - palestinský poustevník

14.

sv. Auxencius

(† 470) - perský učenec, nabádal křesťany, aby nenavštěvovali divadla, kde se porušuje duše a rozdmychávají se vášně

sv. Bruno

(j 1008 nebo 1009) - saský misionář zavražděný litevskými Prusy, autor legendy Život svatého Vojtěcha, s nímž navštěvoval v Magdeburku školu

15.

sv. Faustin a Jovita

(† 128) - lombardští bratři, odmítli se vzdát víry, předhozeni lvům, kteří jim neublížili, posléze sťati mečem

Pražští františkánští mučedníci

(† 1611) mniši kláštera františkánů u Panny Mane Sněžné, zavražděni v době vpádu Pasovských do Prahy

16.

sv. Juliána

(† 303) - nikomédská mučednice, odmítla si vzít nápadníka, pokud se nedá pokřtít, sám otec ji pohnal k soudu, sťata mečem

sv. Řehoř X.

(† 1276) - z rodu italských Viscontinů, v letech 1271-1276 papežem, svolal sněm v Lyonu

17.

sv. Flavian

(† 449) - cařihradský patriarcha, protože nechtěl dávat z církevního jmění dary úředníkům dvora, zbaven úřadu, ve vyhnanství zemřel

sv. Sir

(11.-12. stol.) - biskup zvaný apoštol Švédů

18.

sv. Konstancia

(† 354) - dcera císaře Konstantina Velikého, na hrobě sv. Anežky se uzdravila z malomocenství, žila pak osaměle u chrámu sv. Anežky jako řeholnice

sv. Simeon Jeruzalémský

(† 107) - učedník Kristův, bratr apoštolů Judy Tadeáše a Jakuba Mladšího, jeruzalémský biskup, jako stařec byl umučen na kříži

19.

bl. Godšalk

(1116-1184) - opat premonstrátského kláštera v Želivi

sv. Konrad

(1290-1351) - žil rozmařile, potom učinil pokání a stal se asketickým poustevníkem

20.

sv. Nikefor

(† 259) - syrský křesťan, v Antiochii se nechal popravit místo souseda, který se vzdal ze strachu na popravišti víry

sv. Olkan

(5. stol.) - irský biskup pokřtěný sv. Patrikem

sv. Pavla Barbata

(4. stol.) - španělská panna, prosila Boha, aby zohyzdil její obličej a ona unikla nástrahám

21.

sv. Eleonora

(† 1292) - manželka anglického krále Jindřicha III., 19 let žila jako řeholnice v klášteře

sv. Hilar

(† 468) - v letech 461-468 papež, založil vatikánskou knihovnu, stanovil pravidla svěcení kněží

22.

sv. Ariston

(† kol 70) -jeden z Kristových učedníků, snad byl biskupem na Kypru

sv. Maximian

(† 553) - ravennský biskup, pečoval o stavby chrámů, připisuje se mu biskupská stolice ravennského dómu

23.

sv. Petr Damian

(kol 1006-1072) - kardinál ostijský, autor četných věroučných a mravoučných spisů, bojoval proti svatokupectví

sv. Serenus

(† 307) - pannonský zahradník, pro víru sťat mečem

24.

sv. Ethelbert

(† 616) - král Kentu, nechal se pokřtít sv. Augustinem, podporoval misionáře

sv. Felix III.

(† 492) - v letech 483-492 papež, jako prvý užil při oslovení císaře označení „Synu!"

25.

sv. Caesarius

(† 369) - lékař císaře Konstantina, zemětřesení v Bithynii ho vyděsilo tak, že se dal pokřtít a majetek odkázal chudým

sv. Valburga

(† mezi 778-780) - dcera wessexského krále sv. Richarda, v Německu zakládala panenské kláštery

26.

sv. Markéta Kortónská

(1248-1297) prostopášnice, pak kajícnice v Toskánsku, žila chudě jako řeholnice třetího řádu sester sv. Františka

sv. Porfyr

(353-421) - jeruzalémský obuvník, ustanoven biskupem v palestinské Gaze, musel uprchnout před pohany, jimž dal zavřít chrámy

27.

sv. Baldomer

(† 660) - lyonský zámečník

sv. Gabriel od Bolestné Matky Boží

(1838-1862) - člen řádu passionistů, pro jeho horlivost ho papež nazval „Aloisem naší doby"

sv. Leander

(† 596) - sevillský biskup, bojoval proti ariánství

28.

sv. Proter

(† 457) - alexandrijský patriarcha zabitý kacíři

sv. Roman

(kol 360-460) - prvý opat v St. Claude


Březen

1.

sv.Albin

(† 549) - biskup ve francouzském Angersu, vystupoval proti sňatkům příbuzných

sv. Eudoxia

(† 114) - žila rozmařile, po vyslechnutí modlitby poustevníka Germána se odebrala do pouště činit pokání, biřici ji postavili před soud, byla sťata mečem

2.

Anežka Česká

(kol 1211-1282) - dcera českého krále Přemysla I. Otakara

Ceada

(† 672) - biskup v anglickém Yorku, později v Mercii

3.

sv. Anselm

(† 803) - friaulský vévoda, později opat, vystavěl hostinec sv. Ambrože pro poutníky

sv. Kunhuta

(† 1040) - manželka římského císaře Jindřicha IL, pečovala o kláštery, po císařově smrti žila jako prostá řeholnice v klášteře

4.

sv. Hadrian

(† 870) - skotský biskup zavražděný dánskými vikingy

sv. Lucius

(† 253) - papež, ve svých listech vyzýval ke smířlivosti, byl pro přijetí odpadlíků od víry zpět do církve, zemřel mučednickou smrtí

5.

sv. Gerasimos

(† 475) - zakladatel poustevnické osady u řeky Jordán

sv. Jan Josef od Kříže

(1654-1734) - prvý Ital, který vstoupil do přísného řádu bosáků, později se stal provinciálem řádu

sv. Kazimír

(1458-1484) - syn polského krále Kazimíra IV., zbožný samotář, složil chvalozpěv ke cti Panny Marie

6.

sv. Bedřich

(† 1175) - farář v holandském Hallumu, kde založil klášter pro mravně narušené chlapce

sv. Cyrill

(† 1315) - generál karmelitského řádu, žil v Cařihradu a usiloval o návrat byzantské církve zpět k západoevropskému křesťanství

7.

sv. Pavel Simplex

(† 330) - prostý nádeník, přijat sv. Antonínem Velikým mezi poustevníky

sv. Tomáš Akvinský

(1225-1274) - církevní učitel, jeden z nejvýznamnějších filozofů středověku, zakladatel tomismu a představitel scholastiky, patron vysokých škol

8.

sv. Jan z Boha

(1495-1550) - v Granadě zřídil klášter pro opuštěné lidi, z něhož povstal řád milosrdných bratří, patron nemocných a nemocnic

sv. Kleopatrina

(† kol 400) - soluňská křesťanka, na hrob sv. Petra do Říma poslala drahocenná liturgická roucha a nádoby

9.

sv. Františka Římská

(1384-1440) - urozená Římanka, po smrti manžela založila družinu žen, žijících ve volném řeholním sdružení, patronka automobilistů

10.

sv. Anastasia Patricia

(† 567) - žena z bohatého cařihradského rodu, za sokyni ji považovala císařovna Theodora, proto světice uprchla do kláštera, kde žila velice asketicky

sv. Sebastejští mučedníci

(† snad 308)čtyřicet křesťanů římských vojáků umučených v Sebastě u Černého moře pro víru

11.

sv. Eulogius

(† 859) - toledský biskup, sťat proto, že ukryl mohamedánskou dívku, autor spisu Povzbuzení k mučednictví sv. Konstantin († 576) - podle legend král anglického Cornwallu, později vstoupil do kláštera a byl vysvěcen na kněze

12.

sv. Mamilian

(† 259) - žil v severní Africe, protože odmítl nastoupit do římského vojska, byl jako křesťan sťat mečem

sv. Řehoř Veliký

(kol 540-604) - roku 590 zvolen papežem, položil základy světské moci papežů, reformoval tzv. gregoriánský zpěv, autor významné knihy Pravidlo pastýřské, patron hudebníků a zpěváků

13.

sv. Eufrasia

(† 410) - žila s matkou v egyptských klášterech

sv. Kennocha

(† 1007) - skotská panna, odmítla výhodný sňatek, otec ji vyhnal, žila pak osamoceně velice asketicky

sv. Nikefor

(† 828) - cařihradský písař, později patriarcha, vynikající učenec, autor spisů, vyhnán obrazoborci

14.

sv. Leobin

(† 557) - francouzský pastýř, později chartreusský biskup

sv. Mathilda

(† 968) - manželka římského císaře Jindřicha I. Ptáčníka, synové ji vyhnali, že rozdává příliš almužen

15.

sv. Abraham

(† 360) - mezopotámský poustevník, nechal se zazdít v chatrči

sv. Klement Maria Hofbauer

(1751-1820) narodil se u Znojma, člen řádu redemptoristů 16.

sv. Finian

(† kol 600) - anglický biskup, zakladatel četných klášterů

sv. Heribert

(† kol 1022) - kancléř římské říše a později kolínský arcibiskup

sv. Patrik-Vlastimil

(† 465 či 493) - misionář v Irsku, zakladatel tamního křesťanství, patron rolníků, kovářů a horníků

17.

sv. Gertruda

(kol 626-659) - brabantská princezna, žila asketicky v klášteře

bl. Jan Sarkander

(1576-1620) - narodil se u Těšína, vystudoval jezuitskou kolej, stal se knězem, zachránil Holešov před Poláky, obviněn ze zrady a po mučení zemřel

18.

sv. Cyrill Jeruzalémský

(kol 313-386) - jeruzalémský biskup, poslán do vyhnanství proto, že prodal liturgické nádobí, aby měl peníze pro chudé, autor četných spisů

sv. Eduard Mučedník

(† 978) - anglický král, podporoval církev a pečoval o chudé, zavražděn nevlastním bratrem Ethelredem II. Nerozvážným

19.

sv. Josef

(† l. stol.) - manžel Panny Marie, matky Krista, patron tesařů, dřevorubců, kolářů, truhlářů a celníků

sv. Panchar

(† 302 nebo 303) - archivář v paláci císaře Diokleciána v Římě, vyznal se z křesťanství a byl sťat mečem

20.

sv. Jan z Egypta

(† 394) - egyptský poustevník, nechal se zazdít v chýši, otvorem dostával stravu, čas věnoval modlitbám

21.

sv. Benedikt

(kol 480-543) - vystavěl klášter na hrade Monte Kassino a sestavil pravidla a předpisy benediktinského řádu, nejvýznamnější řehole raně středověké Evropy, je patronem Evropy.

22.

sv. Kateřina Švédská

(1330-1381) - dcera švédského krále vychovaná v klášteře, usilovala o svatořečení své matky sv. Brigity

sv. Sergius Pavel

(1. stol.) - římský prokonsul na Kypru, stal se žákem apoštola sv. Pavla, později biskupem ve španělské Narbonně

23.

sv. Alfons Toribio

(1538-1606) - arcibiskup v peruánské Limě, rozšiřoval křesťanství mezi Indiány

sv. Liberatus

(† 484) - španělský lékař umučený pro víru Vandaly

24.

sv. Aldemar Moudrý

(† kol 1080) benediktinský mnich v montekassinském klášteře, sestavil zpěvník k církevním hodinkám sv. Simeon Tridentský († 1475) - tříletý křesťanský chlapec, jehož údajně zabili židovští fanatici při rituálních obřadech

25.

sv. Dismas

(1. stol.) jeden ze zločinců ukřižovaných spolu s Kristem, před smrtí se kál a Kristus mu slíbil vstup do ráje, je patronem vyzývaným k vyprošení klidné smrti

sv. Humbert

(† kol 680) - vykonal pouf do Svaté země, značné jmění věnoval na výstavbu kláštera v Marvilles

26.

Haštal

(snad 296) - správce císařského paláce v Římě, ukrýval křesťany přímo v paláci, mučen a zaživa pohřben

Ludger

(746-809) - kázal víru v rodném Frísku, odkud ho vyhnali pohanští Sasové, založil chrám v Munsteru

27.

Jan Damascenský

(† 754 nebo 780) - hájil svaté obrazy před obrazoborci, později rozdal majetek a odebral se do kláštera sv. Sávy, sepsal věrouku O pravé víře a další spisy

sv. Rupert

(údaje se různí; 6.-8. stol.?) hlásal víru v Bavorsku, založil klášter na místě dnešního Salzburku, byl prvým salzburským biskupem

28.

Guntram

(† 595) - burgundský panovník horlivě budoval kláštery a kostely, lid ho nazýval „Dobrým"

Jan Kapistrán

(1385 či 1386-1456) italský kazatel, působil v zemích severně od Alp, v českých zemích údajně vrátil víře četné stoupence husitství

Sixtus III.

(† 440) - v letech 432-440 papežem, potvrdil odsouzení učení nestoriánů

Berthold

(† 1188) - francouzský teolog, účastnil se jako rytíř tažení do Svaté země, poblíž Eliášovy jeskyně na hoře Karmelu vybudoval klášter (kolébka řádu karmelitánů), stal se prvým převorem

Jonáš a Barachius

(† 327) - braři pro víru v Persii rozmačkáni v lisu

30.

Jan Klimak

(kol. 525-605) - učený opat sinajského kláštera, sepsal pravidla řeholního života


Duben

1.

sv. Hugo

(1053-1132) - grenoblský biskup, spolupatron chartreusského kláštera kartuziánského řádu

sv. Valerik

(† mezi 619-622) - francouzský pastýř, později zřídil klášter v Leukonausu, jehož se stal opatem

2.

sv. František Paulánský

(1437-1507) - italský řeholník, zakladatel řádu Nejmenších bratří Františka Paulánského či paulánů s velice přísnými pravidly poustevnického života

sv. Marie Egyptská

(kol 344-421) - smilná dívka, jež odešla činit pokání do pouště, kde žila v modlitbách 17 let

3.

sv. Richard

(1197-1253) - kancléř canterburského arcibiskupa a později chichesterský biskup, pro neshody s králem Jindřichem III. odešel ze země a vrátil se až na papežův zásah

sv. Ulpian

(3. stol.) - pro víru utopen v moři

4.

sv. Isidor

(† 636) - církevní učitel, sevillský arcibiskup, sepsal encyklopedii obecných vědomostí

sv. Platon

(† 813) - cařihradský řeholník, hájil svaté obrazy proti obrazoborcům, přísně se postil

5.

sv. Albert

(† 1127) - montekorvinský biskup, oslepl prý od častého pláče nad hříchy světa

sv. Vincenc Ferrerský

(1357-1419) - působil ve Španělsku, Anglii a Francii, jeden z nejslavnějších kazatelů

6.

sv. Celestin

(† 432) - v letech 422-432 papež, upevnil kázeň v církvi, odsoudil učení Nestoria

sv. Marcelin

(† 413) - v severoafrickém Kartágu odsoudil učení donatistů, z jeho podnětu sepsal některé práce sv. Augustin, byl neprávem nařčen a popraven

7.

sv. Afraates

(† 380) - poustevník v syrské poušti

bl. Eberhard

(† kol 1070) - příbuzný císaře Jindřicha IL, založil klášter v Schaffhausenu, kde žil k stáru se svolením manželky

8.

sv. Albert

(1150-1214) - vercellský biskup, později patriarcha jeruzalémský, zavražděn, sepsal pravidla pro poustevnickou družinu „Bratři Matky Boží z hory Karmelské"

sv. Filaret

(† 825) - sicilský řeholník, odešel hlásat víru do Kalábrie, kde ho zajali mohamedáni a umučili

9.

sv. Achacius

(† 420) - mezopotámský biskup, prodal liturgické nádoby, aby mohl vykoupit křest'anské zajatce

sv. Marie Kleofášová

(1. stol.) - sestra či sestřenice Panny Marie, matka apoštolů sv. Judy Tadeáše a sv. Jakuba Menšího, doprovázela Krista na jeho poslední cestě na Kalvárii

10.

sv. Mechtilda Elpedská

(† mezi 1270-1301) - ze saské hraběcí rodiny, sepsala knihu o zjevení

sv. Michael de Sanctis

(1591-1625) - řeholník kláštera trinitářů, později představený kláštera ve Valladolidu, držel tak přísné půsty, že onemocněl a na následky zemřel

11.

sv. Antipas

(1. stol.) - biskup v maloasijském Pergamu, upálen

sv. Lev 1. Veliký

(† 461) - v letech 440-461 římským papežem, na jeho přímluvu ušetřil hunský velitel Attila Řím, autor četných pastýřských listů, patron hudebníků a pěvců

l2.

sv. Julius I.

(† 352) - papež v letech 337 až 352, hájil alexandrijského patriarchu sv. Athanasia proti ariánům

sv. Sába

(† 372) - horlivý křest'an z kmene Gótů, umučen pro víru v Dacii

sv. Zeno

(† 380) - veronský biskup, zřídil jednu z prvých družin panen v západním křest'anstvu, sepsal výklad Písma, pro štědrost mu chudí přezdívali „Otec vlasti`'

13.

sv. Hermenegild

(† kol 586) - syn visigótského krále, stoupence ariánství, utekl od otce a přijal katolictví, ve válce s ním byl poražen, uvězněn a popraven

sv. Ursus

(† 398 či 396) - ravennský biskup, podporoval ctění památky světců 14.

sv. Benedikt

(† l 183) - pastýř ve francouzském Avignonu, za patrona ho přijala společnost stavitelů mostů

sv. Justin

(kol 100-kol 166) - význačný raně křesťanský filozof, v Římě zřídil školu, sepsal dvě obrany křesťanství, postaven před soud a sťat mečem

sv. Lidvina

(1380-1433) - holandská trpitelka, po úrazu v dětství trvale upoutána na lůžko, žila ve víře z milodarů

14.

sv. Anastasie a Basilissa

(† 67) - římské měšt'anky, žákyně apoštolů sv. Petra a Pavla, tajně pohřbívaly těla mučednílců, proto byly umučeny

bl. Petr Gonzales

(1190-1246) - dvorní kazatel kastilského a leonského krále Ferdinanda III.

16.

sv. Benedikt Josef Labre

(1748-1783) - řeholník, záhy začal jako zebrák navštěvovat poutní místa, zemřel v Římě

bl. Bernadetta Soubirous

(1844-1879) - chudá dívka, jíž se v Lurdech zjevila Panna Marie, později žila v klášteře

17.

sv. Anicet

(† 168) - římský papež, ustanovil počítání velikonoc

sv. Petr Kanisius

(1521-1597) - holandský jezuita, působil v cetných německých městech, ve Vídni, v Praze se podílel na vybudování koleje sv. Klementa, otevřené roku 1556, sepsal slavný Malý katechismus

18.

sv. Apollonius

(† 186 nebo 189) - římský senátor, přijal křest'anskou víru, již obhajoval i před senátem, sfat mečem

sv. Eleuther

( zem. 135) - biskup v Illyrii, sťat i s matkou v době pronásledování křest'anů

19.

sv. Emma

(† 1040) - manželka brémského hraběte, všechno jmění rozdala chudým

bl. Konrád Migliani

(† 1289) - italský františkán, jako misionář působil v pohanských zemích

sv. Timon

(1. stol.) - prvojáhen, působil v Sýrii

20.

sv. Anežka Montepulciánská

(1270-1314) již v šestnácti letech se stala predstavenou kláštera sv. Dominika, žila velice asketicky, později přenesla klášter do Monte Pulciana, pro něj získala budovu bývalého nevěstince

sv. Marcellin

(† 363) - ze severní Afriky odešel hlásat víru do Galie, stal se biskupem v Embrunu

21.

sv. Anselm

(1033-1109) - jeden z nejvýznamnějších středověkých učenců, spoluzakladatel scholastiky, canterburský arcibiskup, pro spory s anglickým králem se musel uchýlit o pomoc k papežovi

sv. Alexandra

(† 303) - manželka císaře Diokleciána, pod dojmem utrpenív Kappadocii přijala křesfanství a byla umučena nebo sťata

22.

sv. Kajus I.

(† 296) - v letech 283-296 byl papežem, v době pronásledování křesfanů horlivě kázal a posiloval ostatní

sv. Soter

(† 176) - papež, vydal nařízení, aby křest'ani přijímali před velikonocemi na Zelený čtvrtek Tělo Páně, dále ustanovil, aby se bohoslužebných rouch a nádob dotýkalyjen vysvěcené osoby

23.

sv. Vojtěch

(po 950-997) - pražský biskup, zakladatel brevnovského kláštera, zavražděn na misi k pohanským Prusům, patron pražské arcidiecéze a českého kněžstva, spolupatron české země

24.

sv. Egbert

(† 729) - irský řeholmk, připravoval misionáře směřující k pohanským Frísům, bouře zahnala jeho loď na hebridské ostrovy, kde se stal představeným řeholnické obce

sv. Jiří

(† 303) - římský plukovník, před císařem Diokleciánem obhajoval křest'anství, byl mučen a posléze st'at mečem, patron vojáků, jezdců, rytířských řádů, rolníků

25.

sv. Franka

(† 1218) - abatyše cisterciáckého kláštera v Piacenze, žila příkladným životem

sv. Marek

(† kol 68) - průvodce apoštolů sv. Pavla a sv. Petra, autor evangelia, usmýkán na provaze v alexandrijských ulicích, patron Benátek

26.

sv. Kletus

(† 91) - třetí římský papež, vynikal učeností, zemřel jako mučedník

sv. Fidelis Sigmaringenský

(1577-1622) - německý právmlc, později řeholmlc kapucínského kláštera ve švýcarském Altdorfu, ubit graubúndenskými kalvíny

27.

sv. Sáva

(† 1237) - syn srbského krále, stal se řeholníkem v Makedonii, později opatem chilendarského kláštera a srbským arcibiskupem

sv. Zita

(1218-1272 či 1278) - chudá toskánská křesfanka, celý život byla služebnou, je patronkou domácích prací

28.

sv. Pavel od Kříže

(1694-1775) - založil řád k uctění památky utrpení Krista „kongregaci kleriků bosáků svatého kříže čili passionistů

sv. Theodora

(† 304) - alexandrijská křesfanka zavřená za trest do nevěstince, odkud ji vysvobodil mladý voják, oba pak byli st'ati mečem

29.

sv. Petr Veroneský

(1203 nebo 1206-1252) - italský dominikán, výtečný kazatel, papežský inkvizitor, zabit ryznavači albigenského učení, jež pronásledoval

sv. Robert

(kol 1017-1108) - francouzský poustevmk a řeholník, zakladatel prvého kláštera cisterciáckého řádu

30.

sv. Adjutor

(† 1131) - jako rytíř se účastnil tažení do Svaté země, později žil jako poustevník ve Francii

sv. Kateřina Sienská

(1347-1380) - řeholnice třetího řádu sv. Dominika, ošetřovala nemocné, účastnila se za Florencii jednání s papežem Řehořem XL, sepsala knihu zjevení Dialog s Bohem


Květen

1.

sv. Filip

(† 62) – apoštol, po Kristově smrti ukamenován na kříži patron kloboučníků

sv. Jakub Menší

(1. stol.) – syn Marie Kleofášové, apoštol, po rozchodu apoštolů prvým biskupem v Jeruzalémě, ukamenován, patron valchářů

2.

sv. Flamina

(† kol 303) – mučednice, patronka proti očním nemocem

sv. Zikmund

(† 524) – syn burgundského krále, od ariánství přestoupil ke katolictví, nechal zavraždit svého syna na popud své druhé ženy, vzápětí litoval, poražen Franky a zabit, patron kajícníků a spolupatron české země

3.

sv. Antonína

(† 313) - maloasijská panna, jako křesťanka odvlečena do nevěstince, odkud ji vysvobodil vojín Alexander, spolu uprchli, byli chyceni, mučeni a popraveni

sv. Theodosij

(† 1074) - poustevník poblíž Kyjeva, později opat jeskynního kláštera, jemuž dal řeholní pravidla

4.

sv. Florian

(† 303) - římský voják umučený v Horním Rakousku pro víru, patron požárníků, zedníků a kominíků

sv. Gothard

(kol 960-1038) - opat altaišského kláštera, později biskup

5.

sv. Hilarius

(401-448) - arelatský biskup, žil v odříkání a štědrosti, jeden z nejznámějších francouzských biskupů, patron provazníků

sv. Pius V.

(1504-1572) - od roku 1565 papežem, horlivě prosazoval reformu v duchu tridentského koncilu

6.

bl. Alžběta

Uherská († 1336) - dcera uherského krále Ondřeje IIL, řeholnice dominikánského kláštera ve Švýcarsku

sv. Evodius

(† 67) - jeden ze 72 učedníků Páně, biskup v syrské Antiochii

7.

sv. Albert de Ogna

(† 1190) - italský rolník, odešel od ženy na pout' do Říma, zůstal u sv. Homobona sloužit Bohu

sv. Stanislav

(kol 1030-1079) - krakovský biskup, chtěl uvalit klatbu na krále Boleslava II. Smělého, panovníkem zavražděn, patron Polska

8.

sv. Athanasius

Veliký (kol 300-373) alexandrijský patriarcha, vyhnán ariány, přes 20 let prožil ve vyhnanství, autor knih proti ariánům a pohanům

sv. Desiderat

(† 550) - bourgesský arcibiskup, konal pravidelné poutě ke hrobům svatých do Říma

9.

sv. Hermas

(l. stol.) - učedník apoštola sv. Pavla, žil v Římě, autor knihy Pastor

sv. Řehoř Nazianský

(před 330-389) vyučoval vědy v Athénách, pak cařihradský patriarcha, úřadu se musel vzdát, žil na statku po rodičích a sepisoval duchovní básně i teologické rozpravy

10.

sv. Antonín

(1389-1459) - italský kněz pověřený sjednáváním náprav v klášterech, později florentský arcibiskup, autor knihy o mravovědě

sv. Isidor

(12. stol.) - španělský chudý rolník, patron rolníků, Madridu a Španělska

11.

sv. František Jeronym

(1642-1716) - italský jezuita, představený misií v Neapoli, kde horlivě působil 40 let

sv. Majolus

(† 994) - opat clugnyského kláštera, údajně pntel biskupa sv. Vojtěcha

12.

sv. German

(† 733) - cařihradský patriarcha, vyhnán, neboť hájil svaté obrazy proti obrazoborcům

sv. Johanna

(† 1490) - dcera portugalského krále Alfonse V., řeholnice dominikánského kláštera, otrávena

sv. Pankrác

(† 304) - ze vznešené frygijské rodiny, dal se tajně pokřtít, popraven mečem

13.

sv. Jan Mlčenlivý

(† kol 450-559) arménský biskup, pak řeholník v Jeruzalémě v klášteře sv. Sáby

sv. Petr Regulatus

(† 1456) - španělský františkán, prizvisko dostal proto, že horlivě dbal plnění regulí řehole

sv. Servác

(† 384) - kněz v německém Trevíru, stál na straně sv. Athanasia, později biskup v belgickém Tongersu

14.

sv. Bonifác

(† kol 307) - římský křesťan, správce na statku Aglaji, poslán paní do Malé Asie vykoupit tělo některého mučedníka,

15.

sv. Hilar

(† 558) - poustevník v severní Itálií, později zakladatel galeatského kláštera, jednoho z prvých v zemi

sv. Pachomius

(kol 292-348) - egyptský poustevník, zakladatel četných klášterů, autor řádů řeholního života

16.

sv. Jan Nepomucký

(kol 1340-1393) generální vikář pražského arcibiskupa, mučen a svržen z Karlova mostu, patron kněží, zpovědníků, mlynářů, vorařů, lodníků, mostů

sv. Rossius

(5. stol.) - biskup v severní Africe, mučen Vandaly, na chatrné lodi poslán na moře, zázrakem doplul až do Itálie

l7.

sv. Bruno

(† 1045) - syn korutanského vévody, wůrzburský biskup, zemřel na tažení císaře Jindřicha II. Do Uher

sv. Junías

(1. stol.) - jeden ze 72 učedníků Páně, příbuzný apoštola sv. Pavla

18.

sv. Felix z Kantalicia

(1513-1587) - chudý italský pasty'ř, vstoupil do kapucínského kláštera, v Římě sbíral horlivě almužny pro svůj řád

sv. Potamon

(† 341) - egyptský biskup, při mučení mu vyloupnuto oko, jako mučedník se účastnil Nicejského sněmu, později zabit ariány, protože se zastával patriarchy Athanasia

19.

sv. Dunstan

(† 988) - anglický opat, pak canterburský arcibiskup, králi Edgarovi uložil pokání za hřích, který spáchal s pannou v klášteře

sv. Petr Coelestin

(1215-1296) - poustevník, zakladatel řádu celestýnů, na čas papežem, vzdal se úřadu, nový papež ho do smrti věznil

20.

sv. Bernardin Sienský

(1380-1444) - italský šlechtic, jako člen náboženského bratrstva ošetřoval nemocné morem, později se stal generálním vikářem františkánského řádu

sv. Ivo

(† 1115 nebo 1116) - chartreusský biskup, kritizoval svatokupectví i krále Filipa L, sepsal Dějiny francouzské

21.

sv. Ethelbert

(† 793) - panovník knížectví na britských ostrovech, zbožný, zavražděn matkou dívky, o niž se ucházel

sv. Godrik

(kol 1080-1170) - bohatý anglický obchodník, vykonal pout' do Ríma a Jeruzaléma, po návratu rozdal majetek a žil jako poustevník

sv. Monika

(332-387) - severoafrická křest'anka, provdala se za hrubého muže, ale posléze ho obrátila na víru, jako vdova žila zbožně a konala dobré skutky

22.

sv. Julie

(† kol 540) - severoafrická křest'anka, odvlečena do otroctví, odmítla se zúčastnit pohanské slavnosti na Korsice, postavena před soud, přibita na kříž a zardoušena

sv. Margarita

( † 1407) - italská žena, zavraždili jí manžela, její dva synové chtěli pomstít otcovu smrt, modlila se, aby je Bůh raději povolal k sobě a nemohli spáchat smrtelný hřích, Bůh ji vyslyšel a synové záhy zemřeli

23.

sv. Jan Křtitel de Rossi

(1698-1764) - italský kněz, kanovník v Římě, žil v chudobě

sv. Předislava

(† 1173) - dcera polockého knížete Jiřího Svjatoslava, vstoupila do kláštera, přijala jméno Eufrosina, stala se abatyší, zemřela na pouti do Svaté země

24.

sv. Afra

(† 130) - manželka císařova úředníka, který pronásledoval křest'any, po jeho smrti přestoupila na víru, pro niž byla st'ata mečem

sv. Johanna

( l. stol.) - učednice Páně, zmínka o ní je v evangeliu sv. Lukáše, byla pří Kristově zmrtvýchvstání

25.

sv. Bonifác IV.

(† 615) - papež, proměnil antickou svatym Pantheon v křest'anský chrám zasvěcený Panně Marii

sv. Řehoř V.

(† 1085) - jeden z nejvýznamnějších papežů středověku

26.

sv. Filip Nerejský

(1515-1595) - italský kněz, v Římě založil bratrstvo Nejsvětější Trojíce, později vedl družinu oratoriánů, pro niž sepsal pravidla schválená papežem

sv. Kleofáš

(l. stol.) - zvaný též Alfeus, manžel Marie Kleofášové, sestřenice Panny Marie, otec apoštolů Jakuba Menšího a Judy Tadeáše, děd Jakuba Většího a Jana

27.

sv. Beda Venerabilis - Ctihodný

(673-735) - učený anglický mnich, autor Církevních dějin národa anglického

sv. Jan I.

(† 525) - papež, v Cařihradě vedl diplomatickou misi západořímského panovníka, získal zpět zabavené chrámy a patriarcha uznal jeho nadřazenost, po návratu uvězněn, neboť jednal jen ku prospěchu církve

28.

sv. Augustin

( † 605) - opat benediktinského kláštera v Římě, odešel hlásat víru do Anglie, pokřtil i panovníka, nazýván apoštolem Anglosasů

sv. German

(† 576) - pařížský biskup

sv. Theodul

(† 450) - cařihradský senátor, později žil na znamení pokání jako poustevník na sloupu

sv. Urban I.

(† 230) - papež, vydal nařízení, že bohoslužebné nádoby mají být výhradně ze stříbra, umučen

29.

sv. Cyrill

(† 258) - chlapec žijící v Malé Asii v rodíně pohana, protože se nechal pokřtít, otec ho vyhnal, byl postaven před soud, sám vyzýval soudce, aby mu umožnili mučednickou smrt

sv. Theodosia

(8. stol.) - cařihradská panna, popravena v době ikonoklasmu, nebot' podtrhla žebřík muži, který ničil obraz Krista

30.

sv. Felix I.

(† 274) - papež, dostal se do sporu s alexandrijským patriarchou, který vyhrál, doporučil obyčej sloužit mši na hrobu světce

sv. Ferdinand

(1198-1252) - syn leonského krále Alfonse IX., porazil Maury a dobyl Córdobu, položil základ ke sjednocení Španělska

bl. Zdislava Berková

(kol 1200-1252) patronka severních Čech a rodinného zivota

31.

(kol 1470-1540) - italská řeholnice, založila panenskou družinu sv. Uršuly

sv. Petronila

(1. stol.) – římská panna, podle legend dcera apoštola sv. Petra, ucházel se o ní mladík, dívka však slíbila své panenství Bohu, modlila se, aby raději zemřela, před svatbou ji Bůh vyslyšel.


Červen

1.

sv. Fortunat

(† kol 400) - kněz v severní Itálii, proslul dobročinností

sv. Konrád

(† 1066) - trevírský biskup zabitý na cestě do Trevíru, kde měl převzít přes odpor lidu úřad

2.

sv. Eugen I.

(† 657) - papež, který se snažil zmírnit rozkol mezi východní a západní církví

sv. Pothinus a spolumučedníci lyonští

(† 177) - biskup zabitý spolu s dalšími křesťany při pogromech v Lyonu

3.

sv. Klotilda

(† 545) - manželka franckého krále Chlodvika, pečovala o církev, v Tours vystavěla u hrobu sv. Martina klášter

bl. Matěj Murumba

(† 1885) - ugandský úředník krutě umučený v době pronásledování křesťanů

4.

sv. František Caracciolo

(1564 -1608) - spoluzakladatel a druhý představený řádu Řeholníků duchovních menších

sv. Kvirin

(† 309) - chorvatský biskup, utopený v řece proto, že se odmítl vzdát víry

sv. Optát

(† kol 370) - severoafrický biskup, autor knih proti učení donatistů

5.

sv. Bonifác

(kol 680-755) - původem Angličan, pověřen papežem k hlásání víry v Německu, založil četné kláštery (mezi nimi i slavný fuldský), považován za největšího apoštola víry v Německu

sv. Ferdinand

(1402-1443) - syn portugalského krále, velmistr nového řádu, nazvaného podle města Aviz, zajat Maury a umučen

6.

sv. Filip prvojáhen

(1. stol.) - po ukamenování sv. Štěpána přijal křesťanství, hlásal víru v Samaří a vykonal četné zázraky

sv. Norbert

(kol 1080-1134) – zakladatel premonstrátského řádu, později magdeburský arcibiskup, jeden z patronů Čech

7.

sv. Julita a Cyrus

(† 305) - maloasijská křest'anka, která odmítla vzdát se víry a byla proto i se svým malým synem umučena

sv. Vulfilaikus

(† kol 600) - u Trevíru začal po vzoru poustevníků žít na sloupu, biskup to zakázal a proto se vrátil do kláštera

8.

sv. Kalliope

(† kol 250) - křesfanská panna umučená pro víru v Řecku

sv. Medard

(kol 459-545) - noyonský a později tournayský biskup

9.

sv. Pelagia

(† 303) - křest'anská panna ze syrské Antiochie, jež odmítla se vzdát křesfanství a raději se vrhla ze střechy domu dolů, než aby připustila zneuctění žoldnéři

sv. Primus a Felician

(† 287) - bratři, kteří byli již jako starci umučeni v Římě proto, že se odmítli klanět pohanským modlám

10.

sv. Landerik

(† kol 600) - pařížský biskup, ktery' podporoval chudé a vystavěl špitál

sv. Markéta Skotská

(† 1093) - z královského rodu, manželka skotského krále Malkolma III., horlivě podporovala církev i umění

11.

sv. Barnabáš

(† kol 60) - učedník Krista, se sv. Pavlem a svým bratrancem sv. Markem vykonal apoštolskou cestu, později odešel na Kypr, kde snad byl ukamenován

sv. Felix a Fortunát

(† 296) - křest'anští bratři z Vicenzy, označili za nespravedlivý zákon zakazující křest'anství, byli st'ati mečem

12.

sv. Jan z Fakudy

(1419-1479) - španělský duchovní a řeholník augustiniánského kláštera, horlivě bojoval proti hříchům

sv. Lev III.

(† 816) - papež, ktery' korunoval císaře Karla Velikého

13.

sv. Akvilina

(† 293) - křest'anská dívka krutě umučená pro víru

sv. Antonín Paduánský

(1195-1231) kazatel, třetí generál řádu sv. Františka

14.

sv. Basil Veliký

(† 379) - právník, později poustevník v Egyptě, tvůrce pravidel řeholního života ve východních křest'anských zemích, autor četných listů

sv. Method

(† 846 nebo 847) - v Cařihradě vězněn 9 let, nebot' hájil obrazy proti obrazoborcům, později cařihradským patriarchou

15.

sv. Bernard Menthon

(† 1088) - kazatel v horské krajině Walliských Alp, vystavěl dva útulky pro poutníky

sv. Vít

(† 305) - římský chlapec umučený pro víru, patňl mezi ochránce Čech

16.

sv. Benno

(1010-1106) - míšeňský biskup šířící křest'anství mezi polabskými Slovany

sv. František Regis

(1597-1640) z francouzské šlechtické rodiny, kazatel Tovaryšstva Ježíšova, na jeho památku založen roku 1826 v Paříži spolek, usilující přimět ke sňatku lidi, kteří spolu žili v hříchu

17.

sv. Alena

(† kol 640) - dcera brabantského knížete, zemřela na následky zranění, jež utrpěla od otcových žoldnéřů, když se snažili zabránit jí účastnit se mše

sv. Montán

(† kol 130) - římský voják umučený pro víru

18.

sv. Alžběta ze Schonau

(kol 1129-1164) řeholnice benediktinského kláštera v Schónau, sepsala knihu o svých viděních

sv. Efrém Syrský

( † 379 nebo 380) po rozmařilém mládí činil pokání, stal se poustevníkem, proslulý kazatel a autor četných duchovních i mravoučných spisů

19.

sv. Gervasius a Protasius

(2. stol.) - křesfanští bratři umučení v Miláně

sv. Juliana Falkonieri

(1274-1341 nebo 1344) sestra jednoho ze zakladatelů řádu servitů, založila odvětví tohoto řádu nazvané Služebnice Panny Marie (mantellátky)

20.

sv. Adalbert

(† 981) - magdeburský arcibiskup, učitel pozdějšího pražského biskupa sv. Vojtěcha, ktery" po něm přijal své jméno

sv. Silver

(† S40) - papež pronásledovaný, vězněný a posléze zřejmě umučený na pokyn císařovny Theodory za údajné pozvání Gótů do Itálie

21.

sv. Alois z Gonzagy

(1568-1591) - syn castiglionského hraběte, vzdal se jmění a vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova, zemřel v Římě, když ošetřoval nemocné morem

sv. Eusebius

(† 379 nebo 380) - syrský biskup, hájil víru proti ariánům, zabit jistou ženou, která mu hodila na hlavu cihlu

sv. Eberhard

(† 1164) - salzburský arcibiskup podporující v době boje o investituru papeže proti císaři

sv. Paulin

(† 431) - římský úředník, nechal se pokřtít a stal se knězem, později polským biskupem, vykonal četné apoštolské cesty

sv. Etheldreda

(† 679) - dcera anglického velmože, donucena ke dvěma sňatkům, přesto zůstala pannou, na ostrově Ely založila panenský klášter, jehož se stala abatyší

sv. Lanfrank

(† 1194) - pavijský biskup vyhnaný mesťany proto, že hájil církevní majetek

24.

sv. Jan Křtitel

(1. stol, př. Kr.) - zvěstoval příchod Mesiáše, pokřtil Krista

sv. Simplicius

(† kol 420) - autunský biskup, ktery' žil s ženou, s níž se oženil ještě před svým vysvěcením; aby dokázal, že s ní nežije v tělesném hříchu, přešel bosý po žhavém uhlí, aniž se popálil

25.

sv. Febronia

(† 310) - řeholnice panenského kláštera v Sýrii, zabili ji vojáci, když odmítla vzdát se svého panenství

sv. Vilém

(† 1142) - salemský opat, rádce neapolského krále Rogera, zakladatel bratrstva poustevníků

26.

sv. Jan a Pavel

(† 362) - křest'anští bratři sloužící na cařihradském dvoře, odmítli vstoupit do služeb nového císaře Juliána Apostaty, odpadlíka od víry, proto byli umučeni

sv. Pelagius

(† 926) - křest'anský chlapec umučený pro víru ve Španělsku Maury

27.

sv. Ladislav

(kol 1040-1095) - uherský král, zasazoval se o upevnění církve

sv. Sampson

(† kol 530) - vystudoval lékařství, stal se knězem, pobliž Cařihradu vystavěl pro nemocné špitál

28.

sv. Ireneus

(kol 140-202) - lyonský biskup, při masovém pronásledování křest'anů byl zabit, je autorem knihy Proti kacířství

29.

sv. Petra a Pavla

(l. stol.) - svátek učedníků Krista a apoštolů

sv. Syrus

(† kol 330) - janovský biskup vysvěcený sv. Felixem

30.

sv. Lucina

(1. stol.) - římská vdova, v žaláři ošetřovala uvězněné křest'any

sv. Simeon Salus

(kol 522-kol 600) vykonal pout' do Jeruzaléma, považovali ho za blázna, káral a napravoval hříchy


Červenec

1.

sv. Domicián

(† kol 380) – poustevník v Jurském pohoří, uprchl, aby nemusel sloužit v římském vojsku

sv. Eparchius

(† 581) - angoulemský kněz, pečoval o vězně

sv. Theobald

(kol 1030-1066) - odešel od šlechtických rodičů a žil v chudobě, stal se řeholníkem kamaldolského řádu

2.

Navštívení Panny Marie

sv. Processus a Martinián

(1. stol.) - žalářníci apoštolů sv. Petra a Pavla, kteří je obrátili na víru, pro ni sťati

3.

sv. Lev II.

(† 683) - v letech 682-683 papežem, zdokonalil gregoriánský zpěv a zavedl pokropení lidu při bohoslužbách

sv. Otto

(1062-1139) - hlásal víru v Polsku, stal se bamberským biskupem, působil jako misionář v Pomořansku

sv. Pavel

(† 776) - důstojník na cařihradském dvoře, protože hájil svaté obrazy, byl krutě umučen

4.

sv. Berta

(† 725) - manželka kentského krále, po ovdovem vystavěla klášter v Blangách u Arrasu, i když byla abatyší, žila poblíž v prosté chatrči

sv. Prokop

(kol 985-1053) - zakladatel a opat sázavského kláštera

sv. Oldřich

(kol 890-973) - augsburský biskup, rozdával almužny, založil špitál, obnovoval chrámy zničené po vpádu Maďarů

5.

sv. Antonín Maria Zaccaria

(† 1550) - spoluzakladatel a prvý představený řádu pojmenovaného Clerici regulares s. Pauli (Řeholní klerikové sv. Pavla), lidově nazývaného barnabiti

sv. Athanasius

(† po 452) - jeruzalémský jáhen, který hájil víru proti učení eutychiánů, byl zbičován, sťat mečem a jeho mrtvola hozena psům

sv. Cyril a Metoděj

(9. stol.) - věrozvěstové, přinesli na Velkou Moravu slovanskou liturgii

6.

ct. Anděla Česká

(† 1220) - podle tvrzení B. Balbína dcera krále Vladislava vykonala pouť do Jeruzaléma a vstoupila do karmelitánského řádu

sv. Goar

(† 575) - poustevník žijící poblíž Trevíru (později město St. Goar), byl pohostinný k poutníkům, obžalován, že provozuje hospodu, ale biskup se přesvědčil, že nařčení je křivé

sv. Godoleva

(† 1070) - nizozemská dívka provdaná do Flander, její manžel ji trápil a posléze nechal zavraždit

7.

sv. Odo

(† 1122) - vojín, později biskup v pyrenejském Urgelu, napravoval hříchy, žil velice ctnostně

sv. Vavřinec z Brindisi

(1559-1619) - italský řeholník, odešel do Prahy, kde založil kapucínský klášter, vykonal mnoho cest po Evropě, vždy hlásal víru a pokoru

sv. Villebald

(700-po 789) - rodem Angličan, vykonal pouť do Svaté země, později pomocník sv. Bonifáce při jeho apoštolském působení v Německu

8.

sv. Akvila a Priscilla

(1. stol.) - židovští manželé žijící v Římě, pokřtěni sv. Petrem, proto nuceni uprchnout do Efesu

sv. Edgar

(† 975) - anglický král, zvaný „druhým Šalomounem", založil klášter v Shaftesbury, činil pokání, že zneužil pannu

sv. Isabella

(1271-1336) - Španělka, manželka portugalského krále, byla zbožná a dobročinná

9.

sv. Patermuthias

(† kol 362) - egyptský poustevník, sťat i se svým žákem pro víru

sv. Poncian

(† kol 310) - biskup v Tódi, v čase pronásledování křesťanů mu byl stažen pruh kůže z těla, v Římě obrátil na víru Kassiana a potom zemřel

10.

sv. Amila-Amalberga

(† 772) - přezdívá se jí gentská panna, odmítla sňatek s králem Karlem Martellem, který ji dal unést, pak vstoupila do kláštera

sv. Felicita

(2. stol.) - pro víru umučena v Římě i se svými 7 syny

11.

sv. Olga

(† 969) - manželka ruského knížete Igora, krutě se vypořádala s Drevjany, kteří zavraždili jejího manžela, teprve potom poznala křesťanství, při křtu přijala jméno Helena

sv. Pius I.

- římský papež, jemu se připisují některá původní křesťanská liturgická nařízení

12.

sv. Jan Gualbert

(kol 995-1073) - italský řeholník, zakladatel řádu nazývaného „šedí mnichové(či vallombrosští nebo gualbertini)

sv. Jason - Boreš

(1. stol.) - učedník Páně, ve svém domě v Jeruzalémě hostil apoštola sv. Pavla

13.

sv. Eugen

(† 550) - karthaginský biskup, který rozdával chudým mnohé dary, proto ho ariánští Vandalové vypověděli

sv. Markéta

( † 275-284) - křesťanská panna. jíž nechal umučit vladař Olibrius, neboť odmítla se za něho provdat

14.

sv. Bonaventura

(1221-1274) - italský řeholník řádu Menších bratří, představený řádu a vynikající učenec

bl. Hroznata

(kol 1160-1217) - český šlechtic, zakladatel premonstrátského kláštera v Teplé

15.

sv. Ansverus

(† 1046) - racenburský mnich, hlásal víru polabským Slovanům, i s 30 společníky usmrcen pohany

sv. Jindřich II.

(† 1024) - římský císař, byl velice nábožný, dbal o zájmy církve, ve vnitřních bojích v říši upevnil císařskou moc

sv. Vladimír

(† 1015) - kyjevský kníže, přijal křesťanství

16.

sv. Domninus

(† kol 303) - křesťanský chlapec, pro víru mučen, posléze sťat

sv. Fulrad

(† 784) - opat francouzského kláštera St. Denis u Paříže

sv. Symfronius

(† snad 256) – správce u sv. Nemesia, velitele vojsk v městě Římě pro víru buď upálen nebo udušen

17.

sv. Alexius

(kol 360-417?) - syn římského senátora, zavázal se k věčnému panictví, odešel z domu a žil v pokoře a sebezapírání, zemřel jako žebrák

sv. Ennodius

(† 521) - nejprve se oženil a hřešil, potom činil pokání, stal se pavijským biskupem

sv. Lev IV.

(† 855) - v letech 847-855 papežem, opravil římské městské hřbitovy, obnovil boj proti Saracénům

18.

sv. Arnulf

(† kol 532) - ženat s neteří franckého panovníka, zvolen biskupem tourským, zavražděn příbuznými manželky kvůli dědictví, jeho žena pak žila jako poustevnice

sv. Kamil de Lelliis

(1550-1614) - italský šlechtic, po rozmařilém životě začal činit pokání, pečoval o nemocné, založil řád Otcové dobré smrti

19.

sv. Arsenius

(† 449) - římský jáhen, vychovatel císaře Arkadia, řadu let žil v poušti jako poustevník

sv. Symmachus

(† 514) - od roku 498 římským papežem, zápasil s protipapežem Vavřincem, musel se očistit z četných nařčení, za jeho předsednictví zrušil sněm dekret, že k platné volbě papeže je třeba souhlasu italského krále

sv. Vincenc de Paula

(1576-1660) - rodem z gaskoňské selské rodiny, zakladatel řádu lazaristů a milosrdných sester, podle něho spolky sv. Vincence k podpoře chudých a nešťastných

20.

sv. Barsabas - též Josef Justus

(1. stol.) učedník Páně, podle Skutků apoštolských navržen jeruzalémskými křesťany na místo apoštolské

sv. Jeroným Aemiliani

(1481-1537) benátský šlechtic, ve válkách vězněn, pečoval o sirotky, založil útulek a sirotčinec, sepsal pravidla družiny Somasků (nazvané podle městečka Somaschi)

21.

sv. Julia

(kol 260) – narozena ve francouzském Troyes, byla otrokyní u pohana Klaudia, odmítla sňatek s ním a posléze ho obrátila na víru, mučena a sťata

22.

sv. Maria Magdalena

(1. stol.) - učednice Krista, kajícnice

sv. Platon

(† 302) - ancyrský mučedník, pro víru položen na rozžhavenou plotnu a poléván vroucím olejem a smolou

23.

sv. Apollinaris

(† mezi 75-78) - se sv. Petrem přišel do Říma, stal se ravennským biskupem, byl nadán darem uzdravovat nemocné, pro víru umučen

sv. Rasyf

(† kol 470) - věrozvěst v Normandii, zemřel mučednickou smrtí

24.

sv. František Solano

(1549 - kol 1600) minoritský řeholník, jako misionář odjel do Peru, vynikající kazatel

sv. Kristina

(† kol 303) - dcera pohanského soudce, přijala křesťanství, otec ji pohnal k soudu, nechal drásat kolem a posléze zabít

25.

sv. Jakub Větší

(† 42) - apoštol, bratr evangelisty sv. Jana, patron poutníků, horníků, rytířů a kloboučníků

sv. Kryštof

(3. stol.) - maloasijský křesťan, vězněný pro víru, posléze umučený, podle legendy přenesl na rameni přes vodu malé pachole - Krista, který se mu zjevil

26.

sv. Anna

(1. stol. př. Kr.) - matka sv. Panny Marie

sv. Erastus

(1. stol.) - pomocník sv. Pavla, snad umučen v Korintě

sv. Mojžíš

(† kol 1060) - původem z Uher, služebník ruského knížete, později upadl do otroctví, kde byl trápen, protože odmítl vzít si svou paní za ženu, zemřel v klášteře

27.

sv. Pantaleon

(† poč. 4. stol.) - zručný lékař, přijal křesťanskou víru, odmítl obětovat pohanským bohům, byl umučen, je patronem lékařů a patří mezi čtrnáct svatých pomocníků

28.

sv. Botvid

(10.-11. stol.) - švédský obchodník, přijal křesťanskou víru, zavražděn otrokem, jehož vykoupil ze zajetí, zřejmě ze ziskuchtivosti

sv. Innocenc I.

(† 417) - od roku 402 papežem, vydal četná nařízení ke správě církve, ujal se pronásledovaného sv. Jana Zlatoústého, za něho dobyli Gótové Řím

sv. Viktor

(† 202) - papež, zakázal dřevěné a skleněné nádoby při mši svaté, poprvé psal listy v latinském jazyce, snad zemřel jako mučedník

29.

sv. Lupus

(† 479) - po sedmi letech manželství se dobrovolně rozešel s manželkou, aby se mohl stát duchovním, byl povýšen na biskupa, přesvědčil Attilu, aby město Troyes po dobytí nevyplenil

sv. Maria a Marta

(1. stol.) - učednice Páně, sestry sv. Lazara

sv. Olaf II.

(† 1033) - norský král, s vikingy konal nájezdy do Anglie a Francie, prosazoval křesťanství na úkor domácích bohú, padl v boji s odbojnými knížaty

30.

sv. Jan Kolombini

(1304 -1367) - kupec, stál v čele sienské republiky, později rozdal jmění chudým a založil družinu - řeholi jesuatů (zrušenou roku 1668)

sv. Julita

(† 303) – kapadocká panna, majetek ji vzal jistý muž, který ji navíc jako křesťanku pohnal k soudu, odmítla se vzdát víry, byla upálena

31.

sv. German

(† 448) – nejprve správce Akvitánie, pak auxerreský biskup na pouti do Anglie vysvětil sv. Patrika na kněze

sv. Ignác z Loyoly

(1491 - 1556) – chudý španělský šlechtic, zakladatel řádu Tovaryšstvo Ježíšovo


Srpen

1.

sv. Petr v okovech

sv. Maria Těšitelka

(† kol 778) - veronská panna, sestra veronského biskupa sv. Annona, přivezla do města ostatky sv. Firma a Rustika z Kypru

sv. Narciss

(† 306) - biskup ve španělské Geroně, v době pronásledování odešel do Bavorska, pokřtil sv. Afru, po návratu ho pohani umučili

2.

sv. Alfons Maria Liguori

(1696-1787) neapolský kněz, zakladatel řádu redemptoristů (kongregace Nejsvětějšího Vykupitele)

sv. Štěpán

(† 257) - roku 253 zvolen papežem, při pronásledování křesťanů zajat v katakombách a u oltáře proboden

3.

sv. Augustin Gažotič

(kol 1260-kol 1329) člen řádu sv. Dominika, záhřebský biskup, usiloval o nápravu světské vlády, v Záhřebu vystavěl chrám

sv. Dalmacius

(† kol 440) - nejprve vojín, odešel od rodiny a stal se poustevníkem, později cařihradský archimandrita

sv. Lydie

(1. stol.) - maloasijská prvokřesťanka, obchodnice se šarlatem, hostila apoštola sv. Pavla

4.

sv. Dominik

(1170-1221) - v době zápasu s kacířskou sektou albigenských založil „kazatelský řád", který se rozšířil po Evropě

sv. Rainer

(† 1180) - splitský biskup, ukamenován, neboť hájil biskupské statky proti šlechtě

5.

sv. Afra

(† 304) - augsburská nevěstka, přijala víru a stala se kajícnicí, v době pronásledování křesťanů upálena

sv. Osvald

(† 642) - král anglické Northumbrie, pečoval o zvelebení křesťanství, padl v bitvě u Maserfieldu

6.

sv. Gezzelin

(† kol 1138) - poustevník poblíž Trevíru, žil velice odříkavě v chýšce bez střechy a téměř bez oděvu

sv. Hormisdas

(† 523) - od roku 514 papežem, než se stal duchovním, byl ženat a měl syna (později rovněž papež), zavrhl učení eutychiánů

sv. Sixtus

(† 258) - roku 257 byl zvolen papežem, při pronásledování křesťanů za císaře Valeriána se stal prvou obětí

7.

sv. Kajetán z Thieny

(1480-1547) - papežský protonotář, spoluzakladatel bratrstva Lásky Boží, řehole zvána kajetáni, byl druhým představeným řádu

sv. Viktricius

(† 405 nebo 407) - římský voják, pro víru mučen, stal se biskupem v Rouenu

8.

sv. Cyriak, Largus a Smaragd

(† kol 303) římští křesťané, horlivě pomáhali křesťanům žijícím v otroctví, pro víru sťati mečem, sv. Cyriak patří ke 14 sv. pomocníkům

sv. Hedvika

(† 1399) - dcera uherského krále a polská královna, „matka chudých"

v. Myron Thaumaturgus

(† kol 300) - krétský biskup, sám obdělával pole a úrodu rozdával chudým

9.

sv. Jan Křtitel Vianney

(1786-1859) - farář ve francouzském Arsu, přezdívali mu „svatý duchovní", založil ústav pro dívky - sirotky

sv. Roman

(† 258) - římský voják, který střežil uvězněného sv. Vavřince, nechal se jím pokřtít a podstoupil mučednickou smrt

10.

sv. Asteria

(† kol 303) - křesťanská panna z lombardského Bergama, konala milosrdné skutky, pro víru sfata mečem

sv. Hugo

(† 1136) - příbuzný Huga clugnyského, byl auxerresským biskupem, podporoval cisterciácký řád a pečoval o církev

sv. Vavřinec

(† 258) - římský jáhen, byl mučen, aby vydal údajné poklady církve, posléze uškvařen, patron správců majetku, kuchařů, sládků, knihovmlců a hasičů

11.

sv. Filomena

(† 303) - křesťanská panna, již chtěl pro její krásu za ženu císař Dioklecián, po odmítnutí byla mučena a sťata, její ostatky nalezeny v 19. století, kdy nazývána „velikou svatou"

sv. Tiburc

(† 295) - římský křesťan udaný pro víru jiným křesťanem, jemuž sv. Tiburc vytýkal hříchy; byl sťat

sv. Zuzana

(† 295) - vznešená Římanka, její bratr Kájus byl papežem, odmítla sňatek s císařským dvořanem a neobětovala pohanským bohům, sťata ve vlastním domě

12.

sv. Anicet a Photinus

(† kol 304) - Anicet byl nikomedijský velmož, který vytkl císaři Diokleciánovi, že pronásleduje křesťany, za to byl bičován, tu k němu přistoupil synovec Photinus a políbil ho, poté zemřeli v žaláři spolu

sv. Klára

(1193-1253) - podle vzoru sv. Frantiska založila v Assisi řeholní sdružení „chudých sester" či „damiatek"

13.

sv. Helena a Centola

(† 303) - křesťanky sťaté pro víru ve španělském Burgosu

sv. Jan Berchmans

(1599-1621) - brabantský řeholník Tovaryšstva Ježíšova, žil neobyčejně ctnostně

sv. Kassián

(† kol 303) - akvilejský biskup, obrátil četné nevěřící ke křesťanství, zřídil školu, v době pronásledování křesťanů byl ubit svými žáky

14.

sv. Athanasie

(† 856) - řecká křesťanka, přiměla manžela ke vstupu do kláštera, založila klášter Timia, v němž žila jako představená sv. Eusebius († kol 290) - palestinský kněz, pro svou horhvost byl postaven před soud a sťat mečem

15.

Nanebevzetí Panny Marie

sv. Arduin

(† 1009) - italský řeholník a poustevmíc, zemřel v riminském klášteře

sv. Napoleon

(† 3. stol.) - úředník v Alexandrii, pro víru byl předhozen zvěři, která ho rozsápala

16.

sv. Joachim

(1.stol. př. Kr.) - otec Panny Marie, pastýr žijící pobliž Jeruzaléma, jeho jméno značí v překladu „příprava na Pána"

sv. Rochus

(1295-1327) - jako mladý sirotek na pouti do Říma ošetřoval ve špitále nemocné morem, sám se nakazil, ale uzdravil se, po návratu domů ho nechal strýc, který spravoval jeho majetek, uvěznit jako tuláka, Roch trpěl ve vězení, ale nevyznal, kým skutečně je, to se lidé dozvěděli až z tabulky, kterou našli po jeho smrti

17.

sv. Hyacinth

(1183-1257) - polský kanovník roku 1213 založil u Krakova dominikánský klášter, vykonal apoštolské cesty do Asie

sv. Jan Eliáš

(† kol 903) - rodem ze Sicílie, Saracény prodán do otroctví k africkému koželuhovi, jako bohabojný křesťan odmítl koželuhovu ženu, ta ho obvinila ze svádění, proto zmrskán, když vyšla jeho nevina najevo, dostal svobodu, odešel do Jeruzaléma, kde se stal řeholmkem

18.

sv. Agapit

(† 270 nebo 273) - patnáctiletý mladík žijící nedaleko Říma, pro víru bičován a pak sťat mečem

sv. Helena

(† 328) - matka císaře Konstantina, ve věku šedesáti let přijala křesťanství a horlivě o ně pečovala, podnikla pouť do Svaté země, položila základ ke chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě

sv. Jan Rylský

(† 946) - bulharský poustevník, zakladatel kláštera „Světi otec"

19.

sv. Jan Eudes

(1601-1680) - normandský řeholník, zakladatel kongregace „Ježíšovy a Mariiny" (zvané „Eudistů") a řádu „Nasí Paní Lásky k bližnímu a Útočiště", autor četných spisů

sv. Ludvík Tolosánský

(1274-1297) - odmítl neapolskou korunu a nechal se vysvětit na kněze, stal se biskupem tolosánským, žil přísně podle řehole sv. Františka

20.

sv. Bernard

(1091-1153) - zakladatel cisterciáckého kláštera v Clairvaux, vynikající kazatel, rytířskému řádu templářů sepsal řeholní pravidla, vyzýval ke křížové výpravě, autor mystických spisů

sv. Oswin

(† 651) - jeden z vládců rozdrobené Anglie, zajat v bojích se sousedy a zavražděn sv.

21.

Bonosus a Maximilian

(† 363) - římští vojíni v Antiochii, odmítli strhnout ze zástav kříž, proto byli sťati mečem

sv. Johanna Františka Freiot de Chantal

(1572-1641) - jako vdova rozdala majetek chudým, spolu s biskupem Františkem Saleským založila řeholní družinu Navštívení Panny Marie v Annecy, pečující o chudé dívky a nemocné lidi, v Savojsku a Francii založila 87 klášterů

22.

sv. Antonín

(2. stol.) - římský kat, který uprchl, aby nemusel mučit zajaté křesťany, později se sám nechal pokřtít a byl pro víru popraven

sv. Symforian

(† 178) - původem měšťan ze střední Francie, pro víru popraven

sv. Timotheus

(† kol 310) - půvoaem z Antiochie, v Rímě pro víru bičován, polit hašeným vápnem a sťat

23.

sv. Ascelina

(† kol 1195) - řeholnice cisterciáckého kláštera, příbuzná sv. Bernarda, vynikala přísnou sebekázní a posty

sv. Filip Benický

(1233-1285) - florentský lékař, později řeholník nově založeného řádu servitů, který šířil zvláště v Německu

sv. Zacheus

(† stol.) - vrchní celník v Jerichu, učedmk Páne, snad sv. Petrem ustanovený jako biskup v Caesarei Palestinské

24.

sv. Bartoloměj

(1. stol.) - zvaný též Nathanael, apoštol, snad vykonal apoštolskou cestu do Indie a ukřižován byl hlavou dolů v Arménii, patron řezníků, koželuhů, knihařů, obuvníků, krejčích a rukavičkářů

25.

sv. Ebba

(† 870) - skotská řeholnice, aby uchránila pn vpádu Dánů do kláštera své panenství, odřízla si horní ret a nos, totéž učinily i další řeholnice; vojáci se jich tak ulekli, že uprchli

sv. Ludvík IX.

(1215-1270) - francouzský král, vedl velice zbožný život, uspořádal křížovou výpravu, byl štědrý k řeholním řádům k chudobným lidem

26.

sv. Alexander

(† 297) - římský důstojník thébské legie, rozbil modly a odmítl vodit křesťany k soudu, uvězněn, uprchl, v Bergamu však byl vypátrán a sťat

sv. Hadrian

(† 320) - syn císaře Proba, zabit, že se ujímal křesťanů

sv. Zefyrin

(† kol 217) - papež, žil v úkrytu, byl smířlivý ke kacířům a odpadlíkům

27.

sv. Caesarius Arelatský

(† 542) - od mládí miloval žebráky a rozdával jim almužny, arelatský biskup, založil klášter a chudobinec, dvakrát byl ve vyhnanství

sv. Josef Kalasanský

(1556-1648) španělský duchovní, v Římě založil školu pro chudé děti, z níž vznikla „společnost učitelů pobožných škol", roku 1621 povýšená na církevní řád, zkráceně nazývaný piaristický, sám se stal prvým představeným

28.

sv. Aurelius Augustinus

(354-430) kartaginský filozof, založil školu v Tagastě a Římě, později biskup v Hippo, autor četných spisů, především jednoho z nejslavnějších děl křesťanské literatury O obci Boží

sv. Hermes

(2. stol.) - římský prefekt, který se dal i s rodinou pokřtít, vězněn a umučen

sv. Vivencius

(† 325) - v době pronásledování křesťanů přišel do Sarsíny v Itálii, kde se stal biskupem, zemřel přirozenou smrtí

29.

Stětí sv. Jana Křtitele

sv. Hypacius a Ondřej

(† 735) - cařihradští mučedníci, v boji proti obrazoborectví byli zajati, soudce jim nechal natřít vousy smolou a zapálit, sedřít kůži z hlavy a pak je dal uškrtit

sv. Sabina a Serapie

(2. stol.) - služebná Serapie vyučila svou paní, římskou vdovu Sabinu, v křesťanství, nejprve byla popravena sv. Serapie, Sabina ještě stihla pohřbít její tělo, ale vzápětí byla sťata mečem i ona

30.

sv. Felix a Adauktus

(3.-4. stol.) - Felix byl římským knězem, v době pronásledování křesťanů byl veden na popravu, na cestě potkal neznámého muže, který se jeho věznitelům prohlásil také jako křesťan, ač neznali jeho jméno (proto ho označili Adauktus, tj. dodatečně připojený), popravili ho spolu se sv. Felixem

sv. Růžena Limská

(1586-1617) - peruánská panna, řeholnice třetího řádu sv. Dominika, žila velice sebezapíravě

31.

sv. Dominik Valský

(† 1220) – malý chlapec zavražděný jistým židem

sv. Raymund Nonnatus

(1200 - 1240) Špatněl, člen řádu Matky Boží na vykupování zajatců, vykonal několik cest k mohamedánům a vždy hlásal křesťanství, proto mnoho měsíců od Maurů žalářován


Září

1.

sv. Jiljí - Aegidius († ko1700)

bohatý Řek rozdal jmění chudým a odplul do Galie, na řece Gardě žil mnoho let spolu s poustevníkem Veredemem

sv. Priskus (1. stol.)

učedmk Páně, údajně majitel domu, v němž proběhla poslední večeře Kristova, později biskup v Kapui, zabit za císaře Nerona

sv. Xistus (l. stol.)

žák apoštola sv. Petra, biskup v Remeši, umučen za císaře Nerona

2.

sv. Justus († kol 390)

lyonský biskup, svědomitě dodržoval zásady víry, proto musel snášet četné útrapy, pro něž posléze odešel tajně do Egypta

sv. Romedius († ko1390, podle jiných v 7. stol.)

narodil se v zámožné rodině poblíž Innsbrucku, jmění rozdal chudým, vykonal pout' do Ríma

sv. Štěpán († 1038)

uherský král, bojoval s opozicí domácích velmožů, podporoval církev, dostavěl klášter sv. Martina na hoře Panonské, založil arcibiskupství v Ostřihomi a četná biskupství, je patronem Uher (tam se však slaví 20. srpna)

3.

sv. Dorothea, Eufemia, Erasmia a Thekla (l. stol.)

akvilejské panny, pro víru bičovány, obnažené vedeny městem a st'aty (popravu vykonal otec prvých dvou, pohan Valencius) sv. Féba (1. stol.) - žila v Korintu, učednice sv. Pavla, stala se jáhenkou, doručila Pavlův list k Římanům

4.

sv. Rosálie († kol 1180)

jako šlechtična vyrůstala na dvoře sicilského krále, odešla do kláštera, ale ani tam nenašla klid, proto se uchýlila do samoty jako poustevnice, dlouhá léta žila v jeskyni na hoře Monte Pelegrino poblíž Palerma, je patronkou proti moru

sv. Růžena Viterbská (1234-1252)

italská řeholnice III. řádu sv. Františka, ve Viterbu vystoupila proti učení albigenských, i s rodiči vyhnána, později se mohla vrátit, žila v ústraní ve veliké úctě lidu

5.

sv. Boris a Gleb († 1015)

knížata ruská, synové sv. Vladimíra, zavražděni starším bratrem Svjatopolkem

sv. Vavřinec Justiniani (1381-1455)

benátský řeholník kláštera sv. Augustina, později benátský biskup a první benátský patriarcha

6.

sv. Magnus († 666)

opat švýcarského kláštera St. Gallen, byl ztry'zněn Franky, založil oatství a město Fiissen, nazýván "apoštol švábský"

sv. Onesifor (1. stol.)

pocházel snad z Efesu, žák sv. Pavla, i se svým sluhou Porfyrem pro víru usmýkán divokými koňmi

7.

sv. Anastasius († 285 nebo 304)

byl valchářem pobliž Splitu, v době pronásledování křest'anů se veřejně znamenal križem, byl pro víru utopen

sv. Klodoald († ko1560)

pocházel z rodu franckých králů, stal se knězem, u Paříže založil klášter St. Cloud

8.

Narození Panny Marie

sv. Hadrian († před 310)

důstojník císařského dvora v Nikomedii, od zajatých křest'anů přijal víru, uvězněn a mučen, jeho žena Natalie mu sama přidržela ruce na špalku, když je katové utínali, aby mu dodala pevné mysli a on nezradil víru

sv. Paulin Mladší († ko 1525)

nolský biskup, protože neměl peníze na vykoupení syna jedné vdovy ze své diecéze, odebral se do Afriky a sám se stal místo chlapce otrokem

9.

sv. Gorgonius, Dorotheus a Petr († kol 303)

dvořani v Nikomedii, nebáli se přiznat k víře v době, kdy císař Dioklecián pronásledoval křest'any, byli mučeni, páleni na rožni a posléze uškrceni

sv. Pulcheria (397-453)

dcera císaře Arkadia, za nezletilého bratra Theodosia spravovala říši, žila v panenství a přísném odříkání

sv. Mikuláš Tolentinský († 1310)

řeholník kláštera augustiniánů poustevmků v Tolentinu, vysvěcen na kněze, svědomitě kázal, bičoval se a držel četné posty

sv. Panfuc († kol 356)

biskup v Horní Thebaidě, při pronásledování křest'anů mučen, přišel o oko, ale žalář přežil

sv. Protus a Hyacinthus († kol 258)

bratři pracující ve službách sv. Eugenie, s ní odešli do Říma, kde byli umučeni

12.

sv. Kvido († kol 1012)

navštěvoval školu v Bruselu, stal se kostelmkem, vykonal pout' do Říma

sv. Maria Viktoria Fornari Strata (1562-1617)

záhy ovdověla, založila řád Zvěstování Panny Marie čili annunciátek, jehož čtvrtý slib zněl, že řeholnice budou žít zcela odloučeny od světa

13.

sv. Amát († kol 690)

řeholník a poustevník švýcarského kláštera sv. Mořice, později sedunský biskup, úřadu zbaven pro křivé nařčení, reformoval život merveileského kláštera sv. Kateřina Janovská (1447-1510) - ač toužila po klášterním životě, rodiče ji provdali za šlechtice, s nímž měla špatný život, na čas hledala útěchu i ve světských zábavách, později se však kála, když ovdověla, začala pečovat o nemocné ve špitále

sv. Maurus († kol 449)

biskup v severoitalské Piacenze

14.

Povýšení sv. Kříže

sv. Kornelius († 252)

římský kněz, roku 251 se stal papežem, sváděl boje v církvi o přijímání odpadlíků, v Římě uspořádal velký sněm, podle legendy uzdravil při epidemii moru ženu jistého římského žoldnéře, jež se nechala pokřtít, ji i papeže dal císař popravit

sv. Maternus (4. stol.?)

podle jedněch legend žil v 1. století a byl oním mladíkem, jehož Kristus vzkřísil opět k životu, hlásal víru v Galii a slul trevírským a kolínským biskupem, podle jiných žil až v době císaře Diokleciána (jak potvrzuje účast biskupa Materny roku 313 na sněmu v Římě); nazývá se apoštol Alsaska.

15.

Sedmero bolestí Panny Marie

sv. Nikomedes († ko190)

učedník sv. Petra, římský kněz, poté, co pohřbil tělo mučednice Felikuly, byl utlučen olověným sochorem

sv. Porfyr († 361)

cařihradský divadelní herec, nejprve miláček císaře Juliána Apostaty, když přijal křest, byl krutě mučen a popraven

16.

sv. Eufemia († kol 303)

chalcedonská křest'anská panna předhozená pro víru divoké zvěři

sv. Ludmila († 921)

se svým manželem českým knížetem Bořivojem přijala křest, vychovala vnuka sv. Václava, zavražděna, je prvou českou mučednicí, spolupatronka země české

sv. Roger († 852)

córdobský mučedník, vnikl do mohamedánské mešity, kde veřejně hlásal, že Mohamed je lichý prorok, proto Maury sťat

17.

sv. Hildegarda Bingenská (1098-1179)

od mládí měla různá zjevení, řeholnice, později abatyše panenského kláštera u města Bingenu, autorka řady mystických spisů, ale též děl o lékařství a přírodě, patronka jazykovědců

sv. Lambert (kol 640-709)

maastrichtský arcibiskup, vyhnán po zavrazdění krále, žil jako řeholník, když byl povolán do úřadu zpět, káral vladaře, zavražděn, patron zubních lékařů

18.

sv. Josef Desa Kupertinský (1603-1664)

vyučil se obuvníkem, stal se sluhou v neapolském klášteře, propuštěn, posléze přijat do kláštera františkánského, pilně studoval a vysvěcen na kněze

sv. Method Tyrský (3.-4. stol.)

biskup v Tyru, autor několika duchovních spisů chválicích celibát, panenství a vyvracejících pohanství, zemřel mučednickou smrtí

19.

sv. Eustochius († 461)

tourský biskup, rozšířil majetek farnosti a hájil církevní práva sv. Januar († poč. 4. stol.) - podle legendy beneventsky biskup, pro víru st'at mečem, jistá žena zachytila jeho krev do lahvičky, jež byla se světcovou lebkou přenesena do Neapole, kde se děl zázrak, že se seschlá krev proměňovala v tekutou, kdykoli ji položili vedle světcovy lebky

sv. Lucie de Monte († 1090)

údajně skotská princezna, pásla dobytek u francouzského Verdunu, později se stala poustevnicí

20.

sv. Agapet († 536)

od roku 535 papežem, aby mohl vykonat cestu do Cařihradu, zastavil církevní nádoby, v Cařihradu sesadil patriarchu Anthima a dosadil Mennase, prvého cařihradského patriarchu posvěceného papežem

sv. Eustachius (l.-2, stol.)

římský důstojmk, podle legendy se dal pokřtít, když se mu mezi parohy jelena zjevil kříž, byl upálen s manželkou i svými syny

21.

sv. Kastor († 420)

soudce v Nimes, žil v panickém manzelství, stal se biskupem v Aptu, založil klášterní dům a sepsal klášterní poučky sv. Matouš (1. stol.) - celník v Kafarnau (půvódně zvaný Levi), povolán mezi apoštoly, sepsal evangelium, zavražděn oštěpem, patron celmků, daňových úředníků, směnármků

22.

sv. Mořic († 286)

římský plukovník thébské legie, v níž byli četní křestani, když úmyslně obešli císařský tábor, aby se nemuseli účastnit modloslužby, nechal císař pluk zdecimovat, když i potom odmítli křest'ani vzdát se víry, nechal císař celý pluk pobít (asi 6 600 mužů), mezi nimi i velitele Mořice, to se stalo poblíž švýcarského města St. Mauritz

sv. Tomáš z Villanovy (1488-1555)

převor kláštera řehole sv. Augustina v Salamance, vynikající řečmk, později arcibiskup ve Valencii, vystavěl špitál a všemožně pečoval o chudé

23.

sv. Linus († 79)

narodil se v Etrurii, sv. Petrem obrácen na víru, roku 67 se po něm stal prvým papežem, zemřel jako mučedník

sv. Thekla (l. stol.)

lykaonská panna, stala se učedníci sv. Pavla, uprchla z domu, ale rodiče ji chytili a chtěli donutit ke sňatku s pohanem, protože odmítla, pohnána jako křest'anka k soudu, odsouzena ke smrti upálením, déšt' však uhasil oheň, potom předhozena divé zvěři, která jí neubližila, dostala svobodu

24.

sv. Gerard († 1047)

rodem z Benátek, usadil se v Uhrách, nejprve jako poustevník později se stal biskupem čanadským, křtil pohany, když byli křest'ané po smrti krále pronásledováni, vydal se za novým panovníkem, ale po cestě byl zavražděn

sv. Liberius († 366)

papež, hájil Athanasia proti ariánům, radeji odešel do vyhnanství, než aby potvrdil usnesení milánského sněmu (ariánského)

sv. Ysarnus († 1048)

marseilleský řeholmk, později opat

25.

sv. Kleofáš (l. stol.)

jeden ze 72 učedmků Páně, podle evangelia sv. Lukáše byl zavražděn ve svém domě Židy, někteří ho ztotožňují s Kleofášem, manželem Marie Kleofášové sv. Pacifik ze San Severa (1653-1721) řeholník řádu sv. Františka, byl pokorný a střídmý, stal se knězem, byl často nemocen a oslepl, bolesti však snášel s radostí

26.

sv. Cyprian († 304)

pohanský čaroděj, kouzly chtěl pro jistého pohana získat srdce křesfanské panny Justiny, neuspěl a v zoufalství si chtěl vzít život, tu ho osvítila milost Boží, stal se křesfanem, byl vysvěcen na kněze, později byl biskupem v Antiochii, při pronásledování křesťanů byl zabit

sv. Eusebius († 311)

od roku 310 papežem, byl vyhnán z Ríma na Sicílii, nebot' odmítl přijmout do církve odpadlíky bez řádného pokání

sv. Jan de Meda († 1159)

lombardský kněz, snad zakladatel řadu humiliátů

27.

sv. Eleazar z Ariana († 1323)

francouzský hrabě, s manželkou Delfinou žil v panenské lásce, byl pobožný, žil sebezapíravě, zdědil rozsáhlé statky v Neapolsku, jež spravedlivě spravoval

sv. Hiltruda († ko1785)

dcera poitousského hraběte, nechala se jako poustevnice zazdít a žila zcela osamoceně

sv. Kosmas a Damian († 287 nebo 303)

bratři, syrští lékaři, v době pronásledování křest'anů vhgzeni na hranici, ale oheň jim neubližil; poté sfati mečem

28.

sv. Eustochium (kol 367- ko1419)

dcera římského patriarchy a sv. Pavly, odmítla sňatek s velmožem (pro ni napsal Jeronym apologii čistoty O panenství, s matkou odešla do Svaté země a po její smm řídila kláštery

sv. Liobe († ko1779)

pocházela z Anglie, sv. Bonifác ji ustanovil abatyší panenského kláštera bischofsheimského, byla vzdělaná, psala básně, žila pokorným a ctnostným životem

sv. Václav († 935)

český kníže zavražděný bratrem Boleslavem L, patron české země

29.

archanděl sv. Michael

sv. Rypsima († 310)

křesfanská panna umučená pro víru v Arménii

sv. Theodota († 318)

thrácká nevěstka, když měla v době pronásledování křesfanů obětovat modlám, odmítla, protože byla křesťankou, byla odsouzena, zvyr'aželi jí zuby, drásali hřebeny a posléze ukamenovali

30.

sv. Honorius († 653)

do Anglie přišel se sv: Augustinem, stal se canterburským arcibiskupem

sv. Jeronym (kol 342-420)

studoval v Římě, pak zil u Antiochie jako poustevník, stal se knězem, později tajemníkem papeže Damase, z jeho popudu revidoval Italu (latinský překlad Písma svatého), přeložil také Stary' zákon, oba texty spojeny jako Vulgata, patron překladatelů


Říjen

1.

sv. Piat

(† 287 nebo 299) - kněz v Tournay (poblíž Bruselu), umučen v době pronásledování křest'anů

sv. Roman Melod

(† kol 500) - pocházel ze Sýrie, byl jáhnem v Cařihradu, je autorem mnoha duchovních básní a písní (odtud přezdívka Melod, tj. pěvec)

sv. Remigius

(436-533) - již v mládí zvolen remešským arcibiskupem, pokřtil franckého krále Chlodvílca a mnoho Franků

2.

sv. Modest

(† 303) - narodil se na Sardinii, byl jáhnem, vynikal zbožností, pro víru byl mučen a upálen

sv. Leodeger

(† 678) - dosáhl výtečného vzdělání, byl vychovatelem syna franckého krále Chlotara, stal se autunským biskupem, v době bojů o francký trůn stál na straně krále Theodoricha, když nepřátelé oblehli Autun, vydal se jim dobrovolně do rukou, aby zachránil lid, byl mučen, vězněn a po několika letech popraven

3.

sv. Dionys Alexandrijský

(† 246) - správce školy, později alexandrijský biskup, jat při pronásledování křest'anů, ale rolníci ho osvobodili a odvedli do úkrytu v poušti, po návratu do Alexandrie bojoval proti bludným učením

sv. Evaldové

(† 690) - bratři z Anglie, odešli hlásat víru do Vestfálska, zabiti pohanskými Sasy

sv. Terezie Ježíškova

(1873-1897) od mládí usilovala o přijetí do řehole karmelitánů, po prvém odmítnutí navštívila papeže, aby jí pomohl, posléze dosáhla svého, v klášteře vynikala zbožností a poslušností, záhy těžce ochuravěla a zemřela

4.

sv. Aurea

(† kol 666) - abatyše v Paříži ustanovena sv. Eligiem, zemřela na mor sv. František z Assisi (1282-1226) - zakladatel řádu sv. Františka, hlásajícího chudobu a pokoru

sv. Quintin

(† 561 nebo 581) - vychovatel na dvoře franckého krále Chlodvíka, protože nepřijal necudné návrhy jisté šlechtičny, nechala ho utopit

5.

sv. Marcellín

(† kol 310) - ravennský biskup, žil prý tak svatě, že každý, kdo ho potkal, zanechal neřestí a žil bohabojně

sv. Placidus

(† kol 541) - syn římského měšťana, na svých statcích u Messiny vybudoval benediktinský klášter, prvý mimo Itálii, žil velice zbožně, zavražděn při přepadení kláštera bud' ariánskými Góty nebo Maury sv. Bruno (snad 1035-1101) - dosáhl vynikajícího vzdělání, v chartreusské pustině založil s několika druhy kostelík a malou osadu, jež se stala kolébkou řádu, zvaného kartouzského, velice přísného, plného odříkání a postů, podobnou družinu založil poblíž Grenoblu

6.

sv. Bruno

(snad 1035-1101) - dosáhl vynikajícího vzdělání, v chartreusské pustině založil s několika druhy kostelík a malou osadu, jež se stala kolébkou řádu, zvaného kartouzského, velice přísného, plného odříkání a postů, podobnou družinu založil poblíž Grenoblu

sv. Enimia

(† kol 650) - dcera austrasského krále, rozhodla se zůstat pannou, otec pro ni zbudoval klášter, v němž žila v tuhé kázni

7.

Slavnost Růžence bl. Panny Marie

sv. Marcel a Apulej

(1. stol.) - nejprve přívrženci pohanského mága, později se stali učedníky apoštola sv. Petra, pro víru usmrceni

sv. Marek

(† kol 336) - papež jen krátce, byl nesmírně horlivý, propůjčil pallium ostijskému biskupovi (do té doby je nosil výhradně biskup římský)

sv. Sergius a Bacchus

(3. stol.) - římští notáři císařského dvora, když vyzrazeno, že jsou křesťany, byli krutě mučeni a zabiti

8.

sv. Brigita

(1302-1373) - manželka švédského místokrále norického, založila špitál, po ovdovění rovněž dva kláštery, vykonala pout' do Říma a do Jeruzaléma

sv. Simeon

(1. stol.) - stařec žijící v Jeruzalémě, byl prorokem a předvídal příchod Vykupitele, malému Kristu předpověděl, že on bude spasením

sv. Thais

(4. stol.) - ač křesťanka, žila v neřesti a hříchu, poustevník sv. Panfuc ji přiměl k pokání, vstoupila do kláštera, kde záhy zemřela

9.

sv. Jan Leonardi

(1543-1609) - lékárník, pak kněz, v italské Lucce založil řád řeholních duchovních Matky Boží

10.

sv. František Borgia

(1510-1572) - španělský šlechtic, katalánský místokrál, když ovdověl, vzdal se úřadu, vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova, vysvěcen na kněze, později představený celého řádu

sv. Paulin

(† 644) - poslán do Anglie jako pomocník sv. Augustina, nejprve biskupem v Yorku, později v Rochestru, nazýván apoštolem sedmi anglosaských království

11.

sv. Bruno Veliký

(925-965) - syn německého císaře Jindřicha Ptáčníka, opat několika klášterů, byl velice učený a shromažďoval spisy starých autorů, stal se kolínským arcibiskupem, byl též říšským kancléřem a lotrinským vévodou

sv. Filonilla a Zenaida

(l. stol.) - sestry, pň~buzné a učednice apoštola sv. Pavla

sv. Juliana

(† kol 740) - v Paville ji nejprve odmítli pro nízký původ přijmout do kláštera, když se abatyše roznemohla, stala se řeholnicí, protože vzorně plnila své povinnosti,byla později sama zvolena abatyší

12.

sv. Cyprian a Felix

(† kol 483) - s dalšími 4 964 spolumučedníky byli vyhnáni ariánským králem Hunnerichem do pouště, mnohým byl vyříznut jazyk, někteří usmrceni přímo, jiní zemřeli útrapami

sv. Maxmilian

(† 308) - papež ho pověřil šířit víru v Panonii, dvacet sedm let pak působil v Laureaku (Lorchu), pro víru umučen

13.

sv. Eduard Vyznavač

(† 1066) - z vyhnanství se vrátil do Anglie a přijal královskou korunu, dostavěl a vysvětil westminsterský chrám

sv. Karpus

(† kol 80) - snad jeden ze 72 učedníků Páně, později žák apoštola

sv. Pavla a biskup v Beroei nebo Pergamu

sv. Koloman

(† 1012) - snad pocházel ze skotského královského rodu, na pouti do Svaté země byl v Rakousku přepaden a oběšen

14.

sv. Burkard

(† 752) - z Anglie odešel se sv. Bonifácem hlásat víru do Německa, stal se biskupem ve Wúrzburku, v okolí pečoval o kolonizaci, mýcení lesů a zakládání nových osad

sv. Kallistus

(† 222) - byl otrokem, těžce pracoval, teprve po mnoha letech byl propuštěn a stal se římským občanem, roku 218 byl zvolen papežem, církev spravoval moudře, i když o jeho smrti není přesných zpráv, počítá se mezi mučedmky

15.

sv. Terezie

(1515-1582) - řeholnice karmelitského kláštera v Avile, později převorka, žila přísným duchovním životem, sepsala vlastní životopis

16.

sv. Havel - Gallus

(kol 550 - mezi 625-650) - irský kněz, odešel hlásat víru do Galie, žil jako poustevník, zřídil řeholní osadu, z níž povstal Svatohavelský klášter

sv. Lullus

(† 787) - pomocmk sv. Bonifáce, hlásal víru v Německu, stal se mohučským arcibiskupem

17.

sv. Hedvika

(1172-1243) - rodem z Bavorska, provdala se za slezského knížete Jindřicha, založila četné špitály a klášter v Třebnici, žila zbožným životem

sv. Markéta Maria Alacoque

(1647-1690) francouzská řeholnice řádu Navštívení Panny Marie (salesiánek), měla četná vidění Srdce Páně

18.

sv. Lukáš

(1. stol.) - pocházel ze Sýrie, byl pokřtěn apoštolem sv. Pavlem, sepsal Evangelium a Skutky apoštolské, další osudy jsou nejasné, snad zemřel jako mučedník pověšen na olivovém stromě, patron malířů, sochařů, lékařů, českých sklenářů, řezníků

19.

sv. Petr z Alkantary

(1499-1562) - španělský kněz, žil jako poustevník, později provinciál řádu Menších bratří, snažil se zavést přísnou kázeň, proto měl mnoho nepřátel, založil dvanáct klášterů

sv. Varus

(† 307) - římský voják v Egyptě, jako věřící se ujímal uvězněných křest'anů, proto popraven

20.

sv. Artemius

(† 363) - císařský správce v Egyptě, když vyčítal císaři Juliánu Apostatovi odpadlictví, byl za trest sfat, Řekové ho označují „megalomartyr", tj. velemučedník

sv. Jan Kentský

(kol 1390-1473) - haličský kněz, farář v Olkuši u Krakova, vykonal několikrát pout' do Říma, sepsal latinsky duchovní spisy, patří mezi patrony Polska

sv. Vendelín

(† 650, podle jiného autora 1015) pocházel snad ze skotské královské rodiny, žil jako poustevník poblíž Trevíru, u jeho poustevny vznikla řeholní osada, jíž se stal opatem, později z ní vznikl benediktinský klášter Tholey, je patronem rolníků a pastýřů

21.

sv. Hilarion

(288-372 nebo 373) - narodil se poblíž syrské Gazy, přijal křest'anství a byl žákem sv. Antonína, stal se v poušti poustevníkem, pro svůj odříkavý život i prorocké schopnosti ho vyhledávalo stále více věřících, před nimiž utíkal nejprve do Egypta, potom na Sicílii, zemřel na Kypru

sv. Voršila

(4.-5. stol.) - podle legendy dcera britského velmože, před sňatkem s pohanem utekla s dalšími křest'anskými pannami do Kolína, po návratu z poutě do Říma padla s dalšími pannami do rukou Hunů, odmítla být po vůli králi Attilovi a byla zastřelena šípem z luku, patronka učitelek

22.

sv. Abercius

(5. stol.) - hieropolský biskup, uzdravil císařovu dceru posedlou ďáblem, sám si vykopal hrob, když se chystal na svou smrt

sv. Filip

(† 304) - biskup v thrácké Herakleji, při pronásledování křest'anů odmítl opustit věřící, byl jat a protože odmítl obětovat pohanským bohům, byl mučen a posléze upálen

23.

sv. Bonifác II.

(† 532) - od roku 530 papežem, vytýká se mu, že nebyl shovívavý ke svému odpůrci a ještě po jeho smrti na něj uvalil klatbu

sv. Ignác

(† 878) - syn řeckého císaře Michaela, v době vzbouření proti otci byl vykleštěn, později se stal cařihradským patriarchou, byl nucen odejít do vyhnanství, ale po zásahu papeže se vrátil do úřadu

sv. Theoderet

(† 362) - antiochijský kněz, protože nechtěl vydat církevní jmění lakotnému správci země, byl postaven před soud, pro víru mučen a posléze st'at

24.

archanděl sv. Rafael

sv. Prokul

(† 447) - sekretář sv. Jana Chrysostoma, později cařihradský patriarcha, ochránce pravdy

sv. Senochius

(† 579) - tournaisský poustevník, zaopatřený svátostí umírajících sv. Řehořem Tourským

25.

sv. Bonifác I.

(† 422) - Říman, papež, zápasil se vzdoropapežem Eulaliem

sv. Gaudenc

(† kol 427) - brescijský biskup, s dalšími biskupy vykonal cestu do Cařihradu, aby se přimluvil za Jana Chrysostoma, byl uvězněn a po čase poslán zpět do Brescie, autor několika dochovaných kázání sv. Krispin a Krispinian († kol 287) - římští bratři, odešli hlásat víru do Galie, vyučili se obuvníky, objasňovali pohanům křesfanství, víry se nevzdali ani před soudem, mučeni a posléze st'ati mečem

26.

sv. Albuin

(† 787) - přítel sv. Bonifáce, fritzlarský biskup, označovaný za apoštola Durynska

sv. Amand

(† 350) - strassburský biskup, zvaný apoštol Alsaska

sv. Evaristus

(† kol 109) - rodem Řek, zvolen papežem, vydal nařízení o církevní kázni, aby bylo v biskupském sídle zřízeno 7 jáhnů a sňatky byly knězem veřejně posvěcovány

27.

sv. Elesbaan

(† kol 520) - etiopský král, ve své zemi hájil křesťanství

sv. Frumencius

(5.-6. stol.?) - byl ve výpravě svého otce, učeného kupce z Tyru, která byla pobita v Habeši, upadl do otroctví, na královském dvoře se stal tajemníkem, pilně hlásal křest'anství, pokřtil krále a jako biskup se usadil v Axumu, upevnil církev a založil 7 nových biskupství v etiopské zemi

28.

sv. Alfred Veliký

(849-901) - anglický král, vedl boj proti Dánům, kteří neustále napadali zemi, zavedl administrativní dělení země, sepsal zákony, opravoval pobořené chrámy, je zakladatelem anglického písemnictví

sv. Juda Tadeáš

(1. stol.) - syn Kleofáše a Marie, když byl povolán mezi apoštoly, opustil manželku, později hlásal evangelium v Sýrii a Persii, zemřel mučednickou smrtí

sv. Šimon Kananejský

(1. stol.) - apoštol, po Kristově ukřižování hlásal víru v Persii, ukřižován a rozřezán pilou, patron dřevorubců

29.

sv. Ermelinda

(† kol 590) - křesfanská panna, aby se ochránila před nástrahami, uprchla a žila jako poustevnice v chýši v Maldriku

sv. Narcisus

(† 212) - jeruzalémský kněz, pro jeho horlivost ho nazývali svatým knězem, později jeruzalémský biskup, když byl křivě obviněn, odešel do pouště, ale na žádost lidu se vrátil zpět po osmi letech poustevnické opuštěnosti

30.

sv. Artemas

(1. stol.)- podle zmínky apoštola sv. Pavla jeden z učedníků Páně

sv. Marcel

(3.-4. stol.) - setník v městě Leonu, oženil se a s manželkou a syny přijal křesťanství, se svou legií táhl do Mauretánie, kde odmítl obětovat pohanským bohům a přede všemi prohlásil, jak jimi opovrhuje, byl sťat, stejně jako jeho synové

31.

sv. Siricius

(† 398) - rodem Řiman, od roku 385 papežem, byl přísný a rázný, na saragosském sněmu odmítl blud Priscilliana, který byl později jako prvý v církevních dějinách popraven pro kacířství, byl nazýván mužem bezúhonným a spravedlivým, hájil celibát

sv. Stachis

(l. stol.) - učedník Páně, později oblíbený učedník apoštola sv. Pavla, stal se biskupem v Konstantinopoli

sv. Volfgang

(924-994) - řeholník einsiedelnského kláštera, od roku 972 řezenský biskup, konal cesty po své diecézi, sám žil přísně, pěstoval vědy i umění, podporoval zřízení biskupství v Praze


Listopad

1.

sv. Benignus

(2. stol.) - biskup v Dijonu, proboden kopím, nazávají ho apoštolem Burgundska

sv. Harlad

(985) - zvaný Modrozubý, dánský král, během jeho vlády přijato v zemi kresťanství, vyhnán velmoži

2.

sv. Marcian

(387) - syrský poustevník, vynikal učeností

sv. Viktorin

(304) - biskup v římském táboře v Panonii, zemřel mučednickou smrtí, autor učeného výkladu částí Písma svatého

3.

sv. Hubert

(† 727) - dvořan franckého krále, miloval lov (patron myslivců), později byl vysvěcen, stal se biskupem, sídlo přenesl do Lutychu

sv. Malachiáš

(1094-1148) - armagheský arcibiskup, nazývají ho reformátorem irské církve, vykonal pout' do Říma a stal se legátem pro Irsko

sv. Pirmin

(† 739) - misionář, apoštol alsaský, autor spisu o kanonických knihách

4.

sv. Filolog a Patrobus

(1. stol.) - žáci apoštola sv. Pavla

sv. Karel Boromejský

(1538-1584)milánský arcibiskup, jeden z nejvýznamnějších reformátorů církve doby Tridentského koncilu, pečoval o nemocné, autor duchovních spisů

5.

sv. Bertilla

(† 692) - abatyše v Chellesu u Paříže

sv. Zachariáš a Alžběta

(1. stol. př. Kr.) stárnoucí manželé, kteří nemohli mít děti, Bůh vyslyšel jejich prosby, synem byl sv. Jan Křtitel

6.

sv. Emilián Cucullatus

(5.-6. stol.) španělský kněz, jako farář zbaven úřadu, že dával příliš almužen a mrhal kostelní jmění

sv. Leonard

(† 559) - francký poustevník, patron chovu dobytka, zajatců, rolníků, bednářů a řemeslníků pracujících s kovem

7.

sv. Engelbert

(† 1225) - kolínský arcibiskup, správce části říše, zavražděn příbuzným, jehož káral za odejmutí církevního majetku

sv. Florenc

(† mezi 675-693) strassburský biskup, pro horlivost zván nový apoštol alsaský

8.

Čtyři korunovaní mučedníci

(† 294 nebo 304) sv. Karpofor, Severian, Severus a Viktorin, poddůstojníci římského vojska, pro víru jim na hlavu dány věnce s ostry"mi hroty a zabiti

9.

sv. Theodor

(† 306) - zvaný rekrut, římský voják, který zapálil chrám pohanské bohyně, milost za cenu obětování modlám odmítl

10.

sv. Justus

(† kol 627) - canterburský arcibiskup, pomocník anglického věrozvěsta sv. Augustina

sv. Ondřej Avellinský

(1520-1608) - italský řeholník, snažící se o nápravu klášterního života

11.

sv. Bartoloměj de Krypta

(† 1054) - basiliánský mnich, který vyzval papeze, aby se pro své hříchy vzdal úřadu

sv. Martin Tourský

(† 397 nebo 399) - voják v Galii, zakladatel mnišské osady u Poitiers, biskup tourský, apoštol Galie

12.

sv. Anastasius

(† 1007) - opat pražského břevnovského kláštera, později opat uherského kláštera sv. Martina a biskup kaločský

sv. Benedikt, Isák, Jan, Kristián a Matouš

(† 1003) - řeholníci v Polsku zavraždění lupiči pro peníze

13.

sv. Brikcius

(† 444) - vychován tourským biskupem sv. Martinem, po něm převzal úřad

sv. Stanislav Kostka

(1550-1568) - polský šlechtic, vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova, onemocněl a záhy zemřel

14.

sv. Albert Veliký

(1194-1280) - generální vikář řádu sv. Dominika, řezenský biskup, nejslavnější středověký přírodovědec

sv. Homobon

(† 1197) - štědrý italský obchodník, jméno "homo bonus" - dobry' člověk

sv. Josafat Kuncevič

(1585-1623) - opat řádu sv. Basila, obnovil Trojický klášter ve Vilně, později polocký arcibiskup, zavražděn rozkolniky

15.

sv. Gertruda z Rodersdorfu

(† 1292 nebo 1334) abatyše kláštera v saském Rodersdorfu, autorka latinských proslovů

sv. Leopold

(1073 či 1077-1136) - rakouský markrabě, zasloužil se o rozkvět Vídně, založil klášter v Klosterneuburgu a Heiligenkreuzu, v historii zván Leopoldem III. Pobožným

16.

sv. Edmund

(† 1242) . studoval anglické a francouzské univerzity, stal se canterburským arcibiskupem a rádcem krále Jindřicha IIL, pro neshody později odešel do Francie

sv. Eucherius

(5. stol.) - ženatý, později se stal biskupem v Lyonu, autor naučnych spisů, např. O pohrdání světem

17.

sv. Řehoř Thaumaturgus

(† 271) - vynikající řečník, biskup v pontské Nové Caesarei, pokřtil mnoho pohanů, "druhý Mojžíš"

sv. Řehoř Tourský

(kol 539-595) - tourský biskup, ujímal se pronásledovaných, autor rozsáhlých Dějin Franků

18.

sv. Dionýsius

(† 269) - papež, formuloval ve sporu s odpadlíky nauku o Boží Trojici

sv. Maximus

(† 380-430) - mohučský biskup, sedmkrát ho ariáni zbili a vyhnali z města, vždy se vrátil a tajně kázal dále

sv. Odo

(kol 879-938 nebo 942) - vzdělaný učenec, druhý opat francouzského kláštera v Clugny

19.

sv. Alžběta Durynská

(1207-1231) - dcera uherského krále Ondřeje IL, manželka durynského landkraběte Ludvíka, po jeho smrti pronásledována jeho bratry, patronka chudiny, dobročinných ústavů a pekařů

sv. Poncian

(† 235) - římský papež, rozdělil žaltář na kanonické hodinky a při mši zavedl Vyznání (Confiteor)

20.

sv. Bernvard

(† 1020 nebo 1022) - kancléř císaře Oty Ill., hildesheimský biskup, výborný zlatník

sv. Felix z Valois

(1127-1212) - se sv. Janem z Mathy založil řád na vykupování zajatých křesťanů - řád Nejsvětější Trojice čili trinitářů, opat prvého kláštera v Cerfroi

21.

sv. Gelasius

(† 496) - papež, zápasil o svrchovanost Říma s cařihradským patriarchou, upravil mši, zavedl slavnost Obětování Panny Marie

sv. Kolumban

(† 615) - irský misionář ve Francii a severní Itálii, zakladatel klášterů

22.

sv. Cecilie

(† 170) - římská křesťanka, provdala se za Valeriana, s nímž se dohodla žít bez tělesného styku, přivedla ho ke křesťanství, umučena, patronka hudebníků, houslařů a varhaníků

sv. Filemon a Appia

(1. stol.) - bohatí římští manželé, sv. Filemon se podle tradice stal kolosským biskupem, později ukamenován v jámě

23.

sv. Klement

(† kol 100) - údajně jeden z prvých římských papežů, pro víru umučen na Krymu, patron dělníků, lodníků a mramorových lomů

sv. Řehoř

(† kol 600) - sicilský biskup, vykonal pout' do Jeruzaléma

24.

sv. Firmina

(† 303) - bohatá Římanka, v čase pronásledování křesťanů pověšena na sloup a upálena

sv. Jan od Kříže

(1542-1591) - zřídil nový karmelitský řád s přísnou řeholí †zv. bosí karmelitáni), pronásledován a žalářován, autor mystických teologických spisů

25.

sv. Jakub Rozsekaný

(† 411) - důstojník na perském dvoře, pro víru natažen na skřipec a odsekávány mu části těla

sv. Kateřina Alexandrijská

(† 307) výmluvností obrátila na křesťanství i císařovy rádce, vězněna a mučena, tělo chtěli drásat kolem s hřeby, které se zázrakem rozpadlo, patronka univerzit, studentů, vědců, knihtiskařů, kolářů a vozků

26.

sv. Alypius Coinita

(† 660) - žil v Hadrianopoli na vrcholu sloupu

sv. Konrád

(† 976) - kostnický biskup, založil nové chrámy a útulek pro poutmky, třikrát vykonal pout' do Svaté země

sv. Silvestr Gozzelin

(1176-1267) - kanovmk v italské Padově, žil poustevnickým životem, jeho žáci založili družinu silvestriánů, papežem potvrzenou jako řeholi

27.

sv. Josafat a Barlaam

(5. či 6. stol.) sv. Josafat byl syn indického krále, na víru ho obrátil poustevník sv. Barlaam, po krátké vládě odešel sv. Josafat za poustevníkem a spolu žili v poušti

sv. Virgil

(† 784) - irský misionář, stal se salcburským biskupem, zahájil stavbu nového chrámu, křtil obyvatele, označován za apoštola Slovinců

28.

sv. Jakub de Marchia - Picenský

(1391 až 1479) - italský františkán, na misijní cestě do Čech a Uher doprovázel sv. Jana Kapistrána sv. Řehoř III. (741) - papež, vynikající učenec, zavedl svátek Všech svatých

29.

sv. Radbod

(† 980) - utrechtský biskup, nikdy nejedl maso a nepil víno, vynikal horlivostí modliteb

sv. Saturnin

(3. stol.) - biskup v Tolose, zprávy nejistě

30.

sv. Hunna

(† 679) - manželka bohatého alsaského šlechtice, na znamení pokory prala lidem prádlo, "svatá pradlena"

sv. Ondřej apoštol

(† 60 či 70) - rybář z Kafarnaa, po Kristově smrti hlásal víru severně od Černého moře, v Řecku ukřižován, patron rybářů, řezníků a provazníků


Prosinec

1.

sv. Eligius

(kol 588-658/9) - dvorní zlatník franckého krále, později založil klášter, stal se biskupem noyonským a tournayským, patron zlatníků, zámečníků, kovářů, zbrojířů

2.

sv. Bibiana

(† 362) - rodiče umučeni pro křest'anství, její sestra zemřela ve vězení, posléze byla umučena i sv. Bibiana

sv. Chromacius

(† 406) - akvilejský biskup, autor četných církevních spisů, přítel

sv. Ambrože

sv. Štěpán Nemanja

(† 1200) - král, sjednotil Srbsko, podporoval církev, k stáru se vzdal koruny a vstoupil do kláštera

3.

sv. František Xaverský

(1506-1552) španělský misionář, pomáhal při založení jezuitského řádu, jako misionář působil v Indii a Japonsku, patron misionářů, mořeplavců

sv. Lucius

(† kol 182) - údajně anglický velmož, žil ve Švýcarsku jako poustevník, ukamenován pohany

4.

sv. Barbora

(3. stol.) - nikomédská panna umučená pro víru

sv. Čtrnáct pomocníků

- světci, z nichž každý má svátek v jiný den, se slaví ještě společně, ochránci před nemocí a pomocníci v nouzi

5.

sv. Krispina

(† 304) - severoafrická křesťanka, odmítla obětovat pohanským bohům, proto umučena, ve spisech ji chválí filozof sv. Aurelius Augustinus

sv. Mikuláš I.

(† 867) - prvý papež korunovaný papežskou tiárou, hájil autoritu papežské Stolice, měl přezdívku Veliký papež

6.

sv. Mikuláš Myrský

(kol 250-kol 350) myrský biskup, patron námořníků, rybářů

sv. Petr Paschal

(1230-kol 1300) - španělský řeholník řádu trinitářů, zavražděn Maury

7.

sv. Ambrož

(kol 338-397) - milánský biskup, reformoval zpěv a uspořádal liturgii

sv. Bohumila

(† 1060) - dcera bohatého bulharského kupce, protože byla štědrá, zabil ji její lakotný otec sekerou

8.

Neposkvrněné početí Panny Marie

sv. Eutychian

(† 283) - papež, sám pochoval 342 mučedníků, potvrdil liturgický význam svěcení plodin

sv. Theobald z Marly

(† 1247) - výtečný bojovník, později vstoupil do cisterciáckého kláštera

9.

sv. Leokadie

(† 304) - španělská panna, do níž se podle legendy zamiloval sám císař, když odmítla vzdát se Krista, zavřena do vězení, kde zemřela v okovech

bl. Šebíř

(† 1067) - řeholník břevnovského kláštera a později pražský biskup

10.

sv. Asella

(† 410) - římská panna, po smrti rodičů prodala majetek a peníze rozdala chudým

sv. Melchiades

(† 313-314) - papež, v době jeho řízení církve vydal císař Konstantin milánský edikt, jímž povoloval křest'anství, vydal dekret o hostiích

sv. Menas

(† 310) - rádce císaře Maximiána, umučen pro víru, patron kupců

11.

sv. Damasus I.

(† 383) - papež, zvítězil nad vzdoropapežem Ursicinem, odsoudil učení ariánů, nechal vyzdobit katakomby

sv. Daniel poustevník

(† 489 nebo 490) na břehu Cerného moře žil jako poustevník na vrcholu sloupu

12.

sv. Jodok

(† mezi léty 653-678) - Angličan. kněz a poustevník v Pikardii

sv. Vicelin

(† 1154) - představený brémské školy, oldenburský biskup, nazývají ho apoštolem Holštýnska

13.

sv. Lucie

(† 304) - sicilská panna umučena pro víru, ochránkyně při očních nemocech

sv. Otylie Alsaská

(† 720) - narodila se slepá, při křtu získala zázrakem zrak, zřídila ženský klášter

14.

sv. Spiridon

(kol 279-349) - chudý rolník na Kypru, mučen pro víru, zmrzačen, za císaře Konstantina propuštěn, věřící ho zvolili svým biskupem

sv. Venancius Fortunatus

(† kol 603) poitierský biskup, složil hymnus k oslavě Panny Marie, sepsal životopis sv. Martina

15.

sv. Eusebius

(† 370 nebo 371) - biskup na Sardinii, jako prvý uplatnil řeholní zásady v kněžském životě, ariány mučen v Palestině

sv. Pavel poustevník

(† 956) - poustevnik v jeskyni ve skalní stěně, kam se bylo možno dostat jen po žebříku

16.

sv. Adelheida - Adéla

(† 999) manželka italského krále Lothara III., později císaře Oty I, založila četné kláštery, po smrti syna Oty II. spravovala za nezletilého Otu III. říši

17.

sv. Lazar

(1. stol.) - Kristus ho zázračně vzkřísil, stal se učedníkem Krista

sv. Olympias

(† 410) - provdala se za cařihradského úředníka, který záhy remřel, podporovala kláštery, udržovala písemný styk se sv. Janem Zlatoústým poté, co byl poslán do vyhnanství

18.

sv. Gracian

(† 304) - prvý biskup toarský

sv. Vunibald

(† 761) - příbuzný wessexského krále sv. Richarda, vykonal pouť do Říma, založil v Heidenheimu klášter, stal se jeho opatem

19.

sv. Nemesius

(† 249) - původně krutý loupežník, přijal víru, ukřižován byl v Alexandrii, zprávy jsou nezaručené

sv. Timotheus a Nlaura

(† 305) - egyptští novomanželé, mučeni a posléze vedle sebe ukřižováni

20.

sv. Dominik Siloský

(† 1073) - španělský pastýř, později opat siloského kláštera, který opět povznesl

sv. Petr Klaver

(1581-1654) - španělský jezuita, misionář v jižní Americe, křtil otroky

21.

sv. Eugenie

(† 258) - alexandrijská panna, žila v klášteře, kdvž byl její otec st'at pro víru, odešla s matkou do Říma, založila družinu křest'anských panen, popravena

sv. Tomáš apoštol

(1. stol.) - rybář, apoštol, jako jediný nevěřil zvěstování vzkříšení Páně, hlásal víru mezi Peršany

22.

sv. Beata

(† 273) - španělská panna, později žila v městečku Cenis jižně od Paříže, patronka vychovatelek a učitelek ručních prací

sv. Servulus

(† 604) - římský žebrák nemocný dnou, naučil se zpaměti Písmo svaté

23.

sv. Dagobert II.

(† 679) - austrasský král, zabit ve válce s Burgundskem

sv. Viktorie

(† 253) - odmítla sňatek, protože zaslíbila panenství Bohu, mučena a posléze popravena

24.

Předvečer Narození Páně (Štědrý den)

sv. Irma

(† 710 nebo 720) - dcera austrasského krále, u Trevíru postavila klášter, jehož se stala představenou

25.

Narození Ježíše Krista (Boží hod vánoční)

sv. Anastazie

(† 304) - křest'anka, byla nucena si vzít pohana, hrubého a zpustlého muže, když zemřel na cestě do Persie, věnovala se duchovnímu životu, rozdala majetek chudým, poslána do vyhnanství a upálena, patronka tkalců

26.

sv. Štěpán

(1. stol.) - jáhen, obratný řečník, ukamenován Židy

sv. Zosimus

(† 418) - papež, nařídil, aby kněží nenavštěvovali hospody

27.

sv. Fabiola

(† kol 400) - bohatá Římanka, opustila neřestného manžela a aniž byla rozvedena, provdala se za jiného, uvědomila si hřích, prodala majetek, zřídila nemocnici, kde pracovala jako ošetřovatelka

sv. Jan Evangelista

(1. stol.) - s bratrem Jakubem Větším učedníci a apoštolové Krista, mučen v Římě, zázrakem přežil, sepsal knihu Zjevení

28.

sv. Mláďátek

- svátek spojený s vyvražděním nemluvňat v okolí Betléma, nařízeným králem Herodem

bl. Mikuláš de Mello

(† kol 1620) portugalský augustinián, jako misionář působil v Indii, protože neměl peníze, vracel se domů pěšky, popraven poblíž Astracháně

29.

sv. Krescenc

(† kol 80) - žák apoštola sv. Pavla, prvý biskup viennský

sv. Tomáš Becket

(1117-1170) - říšský kancléř krále Jindřicha II, canterburský arcibiskup, odmítl přijmout klarendonské články, v nichž král vyhlašoval svou nadřazenost nad papežem, musel uprchnout do Říma, po návratu do Anglie byl zavražděn

30.

sv. Anysia

(† 305) - soluňská křest'anka probodnutá římským žoldnéřem, když kráčela na mši

sv. Melanie Mladší

(kol 380-439) - bohatá Římanka, vychovala několik dětí, které zemřely, s bábou Melánií Starší odešla do Jeruzaléma, založila klášter, kde žila jako řeholnice

31.

sv. Kolumba

(† kol 280 či 180) - odmítla za muže císařova syna, st'ata mečem pro víru

sv. Silvestr I.

(† 335) - papež, zápasil s odchylnými učeními, vydal četná liturgická nařízení